Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 3 John 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

3 JOHN CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
3 John 1:1 Senior Gajo carissimo, quem ego diligo in veritate. 3 John 1:1 o presbuteroj gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia 3 John 1:1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
1:2 Carissime, de omnibus orationem facio prospere te ingredi, et valere sicut prospere agit anima tua. 1:2 agaphte peri pantwn euxomai se euodousqai kai ugiainein kaqwj euodoutai sou h yuxh 1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
1:3 Gavisus sum valde venientibus fratribus, et testimonium perhibentibus veritati tuæ, sicut tu in veritate ambulas. 1:3 exarhn gar lian erxomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwj su en alhqeia peripateij 1:3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
1:4 Majorem horum non habeo gratiam, quam ut audiam filios meos in veritate ambulare. 1:4 meizoteran toutwn ouk exw xaran ina akouw ta ema tekna en alhqeia peripatounta 1:4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
1:5 Carissime, fideliter facis quidquid operaris in fratres, et hoc in peregrinos, 1:5 agaphte piston poieij o ean ergash eij touj adelfouj kai eij touj cenouj 1:5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
1:6 qui testimonium reddiderunt caritati tuæ in conspectu ecclesiæ: quos, benefaciens, deduces digne Deo. 1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaj ouj kalwj poihseij propemyaj aciwj tou qeou 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
1:7 Pro nomine enim ejus profecti sunt, nihil accipientes a gentibus. 1:7 uper gar tou onomatoj autou echlqon mhden lambanontej apo twn eqnwn 1:7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
1:8 Nos ergo debemus suscipere hujusmodi, ut cooperatores simus veritatis. 1:8 hmeij oun ofeilomen apolambanein touj toioutouj ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia 1:8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
1:9 Scripsissem forsitan ecclesiæ: sed is qui amat primatum genere in eis, Diotrephes, non recipit nos: 1:9 egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhj ouk epidexetai hmaj 1:9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
3 John 1:10 propter hoc si venero, commonebo ejus opera, quæ facit, verbis malignis garriens in nos: et quasi non ei ista sufficiant, neque ipse suscipit fratres: et eos qui suscipiunt, prohibet, et de ecclesia ejicit. 3 John 1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoij ponhroij fluarwn hmaj kai mh arkoumenoj epi toutoij oute autoj epidexetai touj adelfouj kai touj boulomenouj kwluei kai ek thj ekklhsiaj ekballei 3 John 1:10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
1:11 Carissime, noli imitari malum, sed quod bonum est. Qui benefacit, ex Deo est: qui malefacit, non vidit Deum. 1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn oux ewraken ton qeon 1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
1:12 Demetrio testimonium redditur ab omnibus, et ab ipsa veritate, sed et nos testimonium perhibemus: et nosti quoniam testimonium nostrum verum est. 1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authj thj alhqeiaj kai hmeij de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhj estin 1:12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
1:13 Multa habui tibi scribere: sed nolui per atramentum et calamum scribere tibi. 1:13 polla eixon grafein all ou qelw dia melanoj kai kalamou soi grayai 1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
1:14 Spero autem protinus te videre, et os ad os loquemur. Pax tibi. Salutant te amici. Saluta amicos nominatim. 1:14 elpizw de euqewj idein se kai stoma proj stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touj filouj kat onoma 1:14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles