Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 John Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

2 John Chapter 1

2 John 1:1 o presbuteroj eklekth kuria kai toij teknoij authj ouj egw agapw en alhqeia kai ouk egw monoj alla kai pantej oi egnwkotej thn alhqeian
1:2 dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eij ton aiwna
1:3 estai meq umwn xarij eleoj eirhnh para qeou patroj kai para kuriou ihsou xristou tou uiou tou patroj en alhqeia kai agaph
1:4 exarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaj en alhqeia kaqwj entolhn elabomen para tou patroj
1:5 kai nun erwtw se kuria oux wj entolhn grafwn soi kainhn alla hn eixomen ap arxhj ina agapwmen allhlouj
1:6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taj entolaj autou auth estin h entolh kaqwj hkousate ap arxhj ina en auth peripathte
1:7 oti polloi planoi eishlqon eij ton kosmon oi mh omologountej ihsoun xriston erxomenon en sarki outoj estin o planoj kai o antixristoj
1:8 blepete eautouj ina mh apoleswmen a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabwmen
1:9 paj o parabainwn kai mh menwn en th didaxh tou xristou qeon ouk exei o menwn en th didaxh tou xristou outoj kai ton patera kai ton uion exei
2 John 1:10 ei tij erxetai proj umaj kai tauthn thn didaxhn ou ferei mh lambanete auton eij oikian kai xairein autw mh legete
1:11 o gar legwn autw xairein koinwnei toij ergoij autou toij ponhroij
1:12 polla exwn umin grafein ouk hboulhqhn dia xartou kai melanoj alla elpizw elqein proj umaj kai stoma proj stoma lalhsai ina h xara hmwn h peplhrwmenh
1:13 aspazetai se ta tekna thj adelfhj sou thj eklekthj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index