Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 3 John Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

3 John Chapter 1

3 John 1:1 o presbuteroj gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia
1:2 agaphte peri pantwn euxomai se euodousqai kai ugiainein kaqwj euodoutai sou h yuxh
1:3 exarhn gar lian erxomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwj su en alhqeia peripateij
1:4 meizoteran toutwn ouk exw xaran ina akouw ta ema tekna en alhqeia peripatounta
1:5 agaphte piston poieij o ean ergash eij touj adelfouj kai eij touj cenouj
1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaj ouj kalwj poihseij propemyaj aciwj tou qeou
1:7 uper gar tou onomatoj autou echlqon mhden lambanontej apo twn eqnwn
1:8 hmeij oun ofeilomen apolambanein touj toioutouj ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia
1:9 egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhj ouk epidexetai hmaj
3 John 1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoij ponhroij fluarwn hmaj kai mh arkoumenoj epi toutoij oute autoj epidexetai touj adelfouj kai touj boulomenouj kwluei kai ek thj ekklhsiaj ekballei
1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn oux ewraken ton qeon
1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authj thj alhqeiaj kai hmeij de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhj estin
1:13 polla eixon grafein all ou qelw dia melanoj kai kalamou soi grayai
1:14 elpizw de euqewj idein se kai stoma proj stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touj filouj kat onoma

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index