Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Jude Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Jude Chapter 1

Jude 1:1 ioudaj ihsou xristou douloj adelfoj de iakwbou toij en qew patri hgiasmenoij kai ihsou xristw tethrhmenoij klhtoij
1:2 eleoj umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih
1:3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenoj grafein umin peri thj koinhj swthriaj anagkhn esxon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apac paradoqeish toij agioij pistei
1:4 pareisedusan gar tinej anqrwpoi oi palai progegrammenoi eij touto to krima asebeij thn tou qeou hmwn xarin metatiqentej eij aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun xriston arnoumenoi
1:5 upomnhsai de umaj boulomai eidotaj umaj apac touto oti o kurioj laon ek ghj aiguptou swsaj to deuteron touj mh pisteusantaj apwlesen
1:6 aggelouj te touj mh thrhsantaj thn eautwn arxhn alla apolipontaj to idion oikhthrion eij krisin megalhj hmeraj desmoij aidioij upo zofon tethrhken
1:7 wj sodoma kai gomorra kai ai peri autaj poleij ton omoion toutoij tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoj eteraj prokeintai deigma puroj aiwniou dikhn upexousai
1:8 omoiwj mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin docaj de blasfhmousin
1:9 o de mixahl o arxaggeloj ote tw diabolw diakrinomenoj dielegeto peri tou mwsewj swmatoj ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaj all eipen epitimhsai soi kurioj
Jude 1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwj wj ta aloga zwa epistantai en toutoij fqeirontai
1:11 ouai autoij oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou ecexuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto
1:12 outoi eisin en taij agapaij umwn spiladej suneuwxoumenoi umin afobwj eautouj poimainontej nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa dij apoqanonta ekrizwqenta
1:13 kumata agria qalasshj epafrizonta taj eautwn aisxunaj asterej planhtai oij o zofoj tou skotouj eij ton aiwna tethrhtai
1:14 proefhteusen de kai toutoij ebdomoj apo adam enwx legwn idou hlqen kurioj en muriasin agiaij autou
1:15 poihsai krisin kata pantwn kai ecelegcai pantaj touj asebeij autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaj autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeij
1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taj epiqumiaj autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazontej proswpa wfeleiaj xarin
1:17 umeij de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou xristou
1:18 oti elegon umin oti en esxatw xronw esontai empaiktai kata taj eautwn epiqumiaj poreuomenoi twn asebeiwn
1:19 outoi eisin oi apodiorizontej eautouj yuxikoi pneuma mh exontej
Jude 1:20 umeij de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomountej eautouj en pneumati agiw proseuxomenoi
1:21 eautouj en agaph qeou thrhsate prosdexomenoi to eleoj tou kuriou hmwn ihsou xristou eij zwhn aiwnion
1:22 kai ouj men eleeite diakrinomenoi
1:23 ouj de en fobw swzete ek tou puroj arpazontej misountej kai ton apo thj sarkoj espilwmenon xitwna
1:24 tw de dunamenw fulacai umaj aptaistouj kai sthsai katenwpion thj dochj autou amwmouj en agalliasei
1:25 monw sofw qew swthri hmwn doca kai megalwsunh kratoj kai ecousia kai nun kai eij pantaj touj aiwnaj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index