Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Philemon Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Philemon Chapter 1

Philemon 1:1 pauloj desmioj xristou ihsou kai timoqeoj o adelfoj filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn
1:2 kai apfia th agaphth kai arxippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia
1:3 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:4 euxaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoj epi twn proseuxwn mou
1:5 akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn exeij proj ton kurion ihsoun kai eij pantaj touj agiouj
1:6 opwj h koinwnia thj pistewj sou energhj genhtai en epignwsei pantoj agaqou tou en umin eij xriston ihsoun
1:7 xaran gar exomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagxna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe
1:8 dio pollhn en xristw parrhsian exwn epitassein soi to anhkon
1:9 dia thn agaphn mallon parakalw toioutoj wn wj pauloj presbuthj nuni de kai desmioj ihsou xristou
Philemon 1:10 parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toij desmoij mou onhsimon
1:11 ton pote soi axrhston nuni de soi kai emoi euxrhston on anepemya
1:12 su de auton tout estin ta ema splagxna proslabou
1:13 on egw eboulomhn proj emauton katexein ina uper sou diakonh moi en toij desmoij tou euaggeliou
1:14 xwrij de thj shj gnwmhj ouden hqelhsa poihsai ina mh wj kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion
1:15 taxa gar dia touto exwrisqh proj wran ina aiwnion auton apexhj
1:16 ouketi wj doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw
1:17 ei oun eme exeij koinwnon proslabou auton wj eme
1:18 ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei
1:19 egw pauloj egraya th emh xeiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileij
Philemon 1:20 nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagxna en kuriw
1:21 pepoiqwj th upakoh sou egraya soi eidwj oti kai uper o legw poihseij
1:22 ama de kai etoimaze moi cenian elpizw gar oti dia twn proseuxwn umwn xarisqhsomai umin
1:23 aspazontai se epafraj o sunaixmalwtoj mou en xristw ihsou
1:24 markoj aristarxoj dhmaj loukaj oi sunergoi mou
1:25 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta tou pneumatoj umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index