Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 John 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

2 John Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 John 1:1 o presbuteroj eklekth kuria kai toij teknoij authj ouj egw agapw en alhqeia kai ouk egw monoj alla kai pantej oi egnwkotej thn alhqeian 2 John 1:1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
1:2 dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eij ton aiwna 1:2 For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.
1:3 estai meq umwn xarij eleoj eirhnh para qeou patroj kai para kuriou ihsou xristou tou uiou tou patroj en alhqeia kai agaph 1:3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
1:4 exarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaj en alhqeia kaqwj entolhn elabomen para tou patroj 1:4 I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.
1:5 kai nun erwtw se kuria oux wj entolhn grafwn soi kainhn alla hn eixomen ap arxhj ina agapwmen allhlouj 1:5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
1:6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taj entolaj autou auth estin h entolh kaqwj hkousate ap arxhj ina en auth peripathte 1:6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
1:7 oti polloi planoi eishlqon eij ton kosmon oi mh omologountej ihsoun xriston erxomenon en sarki outoj estin o planoj kai o antixristoj 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
1:8 blepete eautouj ina mh apoleswmen a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabwmen 1:8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
1:9 paj o parabainwn kai mh menwn en th didaxh tou xristou qeon ouk exei o menwn en th didaxh tou xristou outoj kai ton patera kai ton uion exei 1:9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.
2 John 1:10 ei tij erxetai proj umaj kai tauthn thn didaxhn ou ferei mh lambanete auton eij oikian kai xairein autw mh legete 2 John 1:10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
1:11 o gar legwn autw xairein koinwnei toij ergoij autou toij ponhroij 1:11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.
1:12 polla exwn umin grafein ouk hboulhqhn dia xartou kai melanoj alla elpizw elqein proj umaj kai stoma proj stoma lalhsai ina h xara hmwn h peplhrwmenh 1:12 Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
1:13 aspazetai se ta tekna thj adelfhj sou thj eklekthj amhn 1:13 The children of thy elect sister greet thee. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles