Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Peter 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Peter Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Peter 1:1 simwn petroj douloj kai apostoloj ihsou xristou toij isotimon hmin laxousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroj hmwn ihsou xristou 2 Peter 1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
1:2 xarij umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn 1:2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,
1:3 wj panta hmin thj qeiaj dunamewj autou ta proj zwhn kai eusebeian dedwrhmenhj dia thj epignwsewj tou kalesantoj hmaj dia dochj kai arethj 1:3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
1:4 di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaj koinwnoi fusewj apofugontej thj en kosmw en epiqumia fqoraj 1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
1:5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkantej epixorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin 1:5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
1:6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian 1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
1:7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn 1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
1:8 tauta gar umin uparxonta kai pleonazonta ouk argouj oude akarpouj kaqisthsin eij thn tou kuriou hmwn ihsou xristou epignwsin 1:8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
1:9 w gar mh parestin tauta tufloj estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn 1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.
2 Peter 1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiountej ou mh ptaishte pote 2 Peter 1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:
1:11 outwj gar plousiwj epixorhghqhsetai umin h eisodoj eij thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroj ihsou xristou 1:11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
1:12 dio ouk amelhsw umaj aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaj kai esthrigmenouj en th paroush alhqeia 1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
1:13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaj en upomnhsei 1:13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
1:14 eidwj oti taxinh estin h apoqesij tou skhnwmatoj mou kaqwj kai o kurioj hmwn ihsouj xristoj edhlwsen moi 1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.
1:15 spoudasw de kai ekastote exein umaj meta thn emhn ecodon thn toutwn mnhmhn poieisqai 1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.
1:16 ou gar sesofismenoij muqoij ecakolouqhsantej egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou xristou dunamin kai parousian all epoptai genhqentej thj ekeinou megaleiothtoj 1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
1:17 labwn gar para qeou patroj timhn kai docan fwnhj enexqeishj autw toiasde upo thj megaloprepouj dochj outoj estin o uioj mou o agaphtoj eij on egw eudokhsa 1:17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
1:18 kai tauthn thn fwnhn hmeij hkousamen ec ouranou enexqeisan sun autw ontej en tw orei tw agiw 1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
1:19 kai exomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwj poieite prosexontej wj luxnw fainonti en auxmhrw topw ewj ou hmera diaugash kai fwsforoj anateilh en taij kardiaij umwn 1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:
2 Peter 1:20 touto prwton ginwskontej oti pasa profhteia grafhj idiaj epilusewj ou ginetai 2 Peter 1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
1:21 ou gar qelhmati anqrwpou hnexqh pote profhteia all upo pneumatoj agiou feromenoi elalhsan agioi qeou anqrwpoi 1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles