Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Thessalonians 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3

2 Thessalonians Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Thessalonians 3:1 to loipon proseuxesqe adelfoi peri hmwn ina o logoj tou kuriou trexh kai docazhtai kaqwj kai proj umaj 2 Thessalonians 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:
3:2 kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistij 3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.
3:3 pistoj de estin o kurioj oj sthricei umaj kai fulacei apo tou ponhrou 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
3:4 pepoiqamen de en kuriw ef umaj oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.
3:5 o de kurioj kateuqunai umwn taj kardiaj eij thn agaphn tou qeou kai eij thn upomonhn tou xristou 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou stellesqai umaj apo pantoj adelfou ataktwj peripatountoj kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn 3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.
3:7 autoi gar oidate pwj dei mimeisqai hmaj oti ouk htakthsamen en umin 3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
3:8 oude dwrean arton efagomen para tinoj all en kopw kai moxqw nukta kai hmeran ergazomenoi proj to mh epibarhsai tina umwn 3:8 Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:
3:9 oux oti ouk exomen ecousian all ina eautouj tupon dwmen umin eij to mimeisqai hmaj 3:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.
2 Thessalonians 3:10 kai gar ote hmen proj umaj touto parhggellomen umin oti ei tij ou qelei ergazesqai mhde esqietw 2 Thessalonians 3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
3:11 akouomen gar tinaj peripatountaj en umin ataktwj mhden ergazomenouj alla periergazomenouj 3:11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.
3:12 toij de toioutoij paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou xristou ina meta hsuxiaj ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin 3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.
3:13 umeij de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiountej 3:13 But ye, brethren, be not weary in well doing.
3:14 ei de tij oux upakouei tw logw hmwn dia thj epistolhj touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph 3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.
3:15 kai mh wj exqron hgeisqe alla nouqeteite wj adelfon 3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
3:16 autoj de o kurioj thj eirhnhj dwh umin thn eirhnhn dia pantoj en panti tropw o kurioj meta pantwn umwn 3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
3:17 o aspasmoj th emh xeiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwj grafw 3:17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.
3:18 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn 3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles