Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 3 John 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

3 John Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
3 John 1:1 o presbuteroj gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia 3 John 1:1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
1:2 agaphte peri pantwn euxomai se euodousqai kai ugiainein kaqwj euodoutai sou h yuxh 1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
1:3 exarhn gar lian erxomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwj su en alhqeia peripateij 1:3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
1:4 meizoteran toutwn ouk exw xaran ina akouw ta ema tekna en alhqeia peripatounta 1:4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
1:5 agaphte piston poieij o ean ergash eij touj adelfouj kai eij touj cenouj 1:5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaj ouj kalwj poihseij propemyaj aciwj tou qeou 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
1:7 uper gar tou onomatoj autou echlqon mhden lambanontej apo twn eqnwn 1:7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
1:8 hmeij oun ofeilomen apolambanein touj toioutouj ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia 1:8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
1:9 egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhj ouk epidexetai hmaj 1:9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
3 John 1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoij ponhroij fluarwn hmaj kai mh arkoumenoj epi toutoij oute autoj epidexetai touj adelfouj kai touj boulomenouj kwluei kai ek thj ekklhsiaj ekballei 3 John 1:10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn oux ewraken ton qeon 1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authj thj alhqeiaj kai hmeij de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhj estin 1:12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
1:13 polla eixon grafein all ou qelw dia melanoj kai kalamou soi grayai 1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
1:14 elpizw de euqewj idein se kai stoma proj stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touj filouj kat onoma 1:14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles