Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Jude 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

Jude Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Jude 1:1 ioudaj ihsou xristou douloj adelfoj de iakwbou toij en qew patri hgiasmenoij kai ihsou xristw tethrhmenoij klhtoij Jude 1:1 Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
1:2 eleoj umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih 1:2 Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
1:3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenoj grafein umin peri thj koinhj swthriaj anagkhn esxon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apac paradoqeish toij agioij pistei 1:3 Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
1:4 pareisedusan gar tinej anqrwpoi oi palai progegrammenoi eij touto to krima asebeij thn tou qeou hmwn xarin metatiqentej eij aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun xriston arnoumenoi 1:4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
1:5 upomnhsai de umaj boulomai eidotaj umaj apac touto oti o kurioj laon ek ghj aiguptou swsaj to deuteron touj mh pisteusantaj apwlesen 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
1:6 aggelouj te touj mh thrhsantaj thn eautwn arxhn alla apolipontaj to idion oikhthrion eij krisin megalhj hmeraj desmoij aidioij upo zofon tethrhken 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
1:7 wj sodoma kai gomorra kai ai peri autaj poleij ton omoion toutoij tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoj eteraj prokeintai deigma puroj aiwniou dikhn upexousai 1:7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
1:8 omoiwj mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin docaj de blasfhmousin 1:8 Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
1:9 o de mixahl o arxaggeloj ote tw diabolw diakrinomenoj dielegeto peri tou mwsewj swmatoj ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaj all eipen epitimhsai soi kurioj 1:9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
Jude 1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwj wj ta aloga zwa epistantai en toutoij fqeirontai Jude 1:10 But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
1:11 ouai autoij oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou ecexuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto 1:11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
1:12 outoi eisin en taij agapaij umwn spiladej suneuwxoumenoi umin afobwj eautouj poimainontej nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa dij apoqanonta ekrizwqenta 1:12 These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
1:13 kumata agria qalasshj epafrizonta taj eautwn aisxunaj asterej planhtai oij o zofoj tou skotouj eij ton aiwna tethrhtai 1:13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
1:14 proefhteusen de kai toutoij ebdomoj apo adam enwx legwn idou hlqen kurioj en muriasin agiaij autou 1:14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
1:15 poihsai krisin kata pantwn kai ecelegcai pantaj touj asebeij autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaj autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeij 1:15 To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taj epiqumiaj autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazontej proswpa wfeleiaj xarin 1:16 These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.
1:17 umeij de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou xristou 1:17 But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
1:18 oti elegon umin oti en esxatw xronw esontai empaiktai kata taj eautwn epiqumiaj poreuomenoi twn asebeiwn 1:18 How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
1:19 outoi eisin oi apodiorizontej eautouj yuxikoi pneuma mh exontej 1:19 These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
Jude 1:20 umeij de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomountej eautouj en pneumati agiw proseuxomenoi Jude 1:20 But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
1:21 eautouj en agaph qeou thrhsate prosdexomenoi to eleoj tou kuriou hmwn ihsou xristou eij zwhn aiwnion 1:21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
1:22 kai ouj men eleeite diakrinomenoi 1:22 And of some have compassion, making a difference:
1:23 ouj de en fobw swzete ek tou puroj arpazontej misountej kai ton apo thj sarkoj espilwmenon xitwna 1:23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
1:24 tw de dunamenw fulacai umaj aptaistouj kai sthsai katenwpion thj dochj autou amwmouj en agalliasei 1:24 Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
1:25 monw sofw qew swthri hmwn doca kai megalwsunh kratoj kai ecousia kai nun kai eij pantaj touj aiwnaj amhn 1:25 To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles