Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Philippians 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Philippians Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Philippians 3:1 to loipon adelfoi mou xairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfalej Philippians 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
3:2 blepete touj kunaj blepete touj kakouj ergataj blepete thn katatomhn 3:2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
3:3 hmeij gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuontej kai kauxwmenoi en xristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqotej 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
3:4 kaiper egw exwn pepoiqhsin kai en sarki ei tij dokei alloj pepoiqenai en sarki egw mallon 3:4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
3:5 peritomh oktahmeroj ek genouj israhl fulhj beniamin ebraioj ec ebraiwn kata nomon farisaioj 3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
3:6 kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenoj amemptoj 3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
3:7 all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton xriston zhmian 3:7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
3:8 alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperexon thj gnwsewj xristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina xriston kerdhsw 3:8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
3:9 kai eureqw en autw mh exwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistewj xristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei 3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
Philippians 3:10 tou gnwnai auton kai thn dunamin thj anastasewj autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumenoj tw qanatw autou Philippians 3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
3:11 ei pwj katanthsw eij thn ecanastasin twn nekrwn 3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
3:12 oux oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou xristou ihsou 3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also i am apprehended of Christ Jesus.
3:13 adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoj toij de emprosqen epekteinomenoj 3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
3:14 kata skopon diwkw epi to brabeion thj anw klhsewj tou qeou en xristw ihsou 3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
3:15 osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwj froneite kai touto o qeoj umin apokaluyei 3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
3:16 plhn eij o efqasamen tw autw stoixein kanoni to auto fronein 3:16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
3:17 summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touj outwj peripatountaj kaqwj exete tupon hmaj 3:17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
3:18 polloi gar peripatousin ouj pollakij elegon umin nun de kai klaiwn legw touj exqrouj tou staurou tou xristou 3:18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
3:19 wn to teloj apwleia wn o qeoj h koilia kai h doca en th aisxunh autwn oi ta epigeia fronountej 3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
Philippians 3:20 hmwn gar to politeuma en ouranoij uparxei ec ou kai swthra apekdexomeqa kurion ihsoun xriston Philippians 3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
3:21 oj metasxhmatisei to swma thj tapeinwsewj hmwn eij to genesqai auto summorfon tw swmati thj dochj autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotacai eautw ta panta 3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles