Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Titus 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3

Titus Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Titus 3:1 upomimnhske autouj arxaij kai ecousiaij upotassesqai peiqarxein proj pan ergon agaqon etoimouj einai Titus 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
3:2 mhdena blasfhmein amaxouj einai epieikeij pasan endeiknumenouj praothta proj pantaj anqrwpouj 3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
3:3 hmen gar pote kai hmeij anohtoi apeiqeij planwmenoi douleuontej epiqumiaij kai hdonaij poikilaij en kakia kai fqonw diagontej stughtoi misountej allhlouj 3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
3:4 ote de h xrhstothj kai h filanqrwpia epefanh tou swthroj hmwn qeou 3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
3:5 ouk ec ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeij alla kata ton autou eleon eswsen hmaj dia loutrou paliggenesiaj kai anakainwsewj pneumatoj agiou 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
3:6 ou ecexeen ef hmaj plousiwj dia ihsou xristou tou swthroj hmwn 3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
3:7 ina dikaiwqentej th ekeinou xariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhj aiwniou 3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
3:8 pistoj o logoj kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukotej tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toij anqrwpoij 3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
3:9 mwraj de zhthseij kai genealogiaj kai ereij kai maxaj nomikaj periistaso eisin gar anwfeleij kai mataioi 3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
Titus 3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou Titus 3:10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
3:11 eidwj oti ecestraptai o toioutoj kai amartanei wn autokatakritoj 3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
3:12 otan pemyw arteman proj se h tuxikon spoudason elqein proj me eij nikopolin ekei gar kekrika paraxeimasai 3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
3:13 zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwj propemyon ina mhden autoij leiph 3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eij taj anagkaiaj xreiaj ina mh wsin akarpoi 3:14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
3:15 aspazontai se oi met emou pantej aspasai touj filountaj hmaj en pistei h xarij meta pantwn umwn amhn 3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles