Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Peter 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Peter 1:1 petroj apostoloj ihsou xristou eklektoij parepidhmoij diasporaj pontou galatiaj kappadokiaj asiaj kai biquniaj 1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
1:2 kata prognwsin qeou patroj en agiasmw pneumatoj eij upakohn kai rantismon aimatoj ihsou xristou xarij umin kai eirhnh plhqunqeih 1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.
1:3 euloghtoj o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou o kata to polu autou eleoj anagennhsaj hmaj eij elpida zwsan di anastasewj ihsou xristou ek nekrwn 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
1:4 eij klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoij eij umaj 1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
1:5 touj en dunamei qeou frouroumenouj dia pistewj eij swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw esxatw 1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.
1:6 en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqentej en poikiloij peirasmoij 1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:
1:7 ina to dokimion umwn thj pistewj polu timiwteron xrusiou tou apollumenou dia puroj de dokimazomenou eureqh eij epainon kai timhn kai docan en apokaluyei ihsou xristou 1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:
1:8 on ouk idontej agapate eij on arti mh orwntej pisteuontej de agalliasqe xara aneklalhtw kai dedocasmenh 1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:
1:9 komizomenoi to teloj thj pistewj umwn swthrian yuxwn 1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
1 Peter 1:10 peri hj swthriaj ecezhthsan kai echreunhsan profhtai oi peri thj eij umaj xaritoj profhteusantej 1 Peter 1:10 Of which salvation the prophets have enquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:
1:11 ereunwntej eij tina h poion kairon edhlou to en autoij pneuma xristou promarturomenon ta eij xriston paqhmata kai taj meta tauta docaj 1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.
1:12 oij apekalufqh oti oux eautoij hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaj en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eij a epiqumousin aggeloi parakuyai 1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.
1:13 dio anazwsamenoi taj osfuaj thj dianoiaj umwn nhfontej teleiwj elpisate epi thn feromenhn umin xarin en apokaluyei ihsou xristou 1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
1:14 wj tekna upakohj mh susxhmatizomenoi taij proteron en th agnoia umwn epiqumiaij 1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:
1:15 alla kata ton kalesanta umaj agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte 1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
1:16 dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioj eimi 1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.
1:17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwj krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thj paroikiaj umwn xronon anastrafhte 1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:
1:18 eidotej oti ou fqartoij arguriw h xrusiw elutrwqhte ek thj mataiaj umwn anastrofhj patroparadotou 1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;
1:19 alla timiw aimati wj amnou amwmou kai aspilou xristou 1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
1 Peter 1:20 proegnwsmenou men pro katabolhj kosmou fanerwqentoj de ep esxatwn twn xronwn di umaj 1 Peter 1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,
1:21 touj di autou pisteuontaj eij qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai docan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eij qeon 1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.
1:22 taj yuxaj umwn hgnikotej en th upakoh thj alhqeiaj dia pneumatoj eij filadelfian anupokriton ek kaqaraj kardiaj allhlouj agaphsate ektenwj 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:
1:23 anagegennhmenoi ouk ek sporaj fqarthj alla afqartou dia logou zwntoj qeou kai menontoj eij ton aiwna 1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.
1:24 dioti pasa sarc wj xortoj kai pasa doca anqrwpou wj anqoj xortou echranqh o xortoj kai to anqoj autou ecepesen 1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:
1:25 to de rhma kuriou menei eij ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eij umaj 1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles