Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Peter 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Peter 4:1xristou oun paqontoj uper hmwn sarki kai umeij thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn en sarki pepautai amartiaj 1 Peter 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;
4:2 eij to mhketi anqrwpwn epiqumiaij alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai xronon 4:2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.
4:3 arketoj gar hmin o parelhluqwj xronoj tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouj en aselgeiaij epiqumiaij oinoflugiaij kwmoij potoij kai aqemitoij eidwlolatreiaij 4:3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:
4:4 en w cenizontai mh suntrexontwn umwn eij thn authn thj aswtiaj anaxusin blasfhmountej 4:4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:
4:5 oi apodwsousin logon tw etoimwj exonti krinai zwntaj kai nekrouj 4:5 Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.
4:6 eij touto gar kai nekroij euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouj sarki zwsin de kata qeon pneumati 4:6 For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.
4:7 pantwn de to teloj hggiken swfronhsate oun kai nhyate eij taj proseuxaj 4:7 But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.
4:8 pro pantwn de thn eij eautouj agaphn ektenh exontej oti h agaph kaluyei plhqoj amartiwn 4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
4:9 filocenoi eij allhlouj aneu goggusmwn 4:9 Use hospitality one to another without grudging.
1 Peter 4:10 ekastoj kaqwj elaben xarisma eij eautouj auto diakonountej wj kaloi oikonomoi poikilhj xaritoj qeou 1 Peter 4:10 As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.
4:11 ei tij lalei wj logia qeou ei tij diakonei wj ec isxuoj hj xorhgei o qeoj ina en pasin docazhtai o qeoj dia ihsou xristou w estin h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.
4:12 agaphtoi mh cenizesqe th en umin purwsei proj peirasmon umin ginomenh wj cenou umin sumbainontoj 4:12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:
4:13 alla kaqo koinwneite toij tou xristou paqhmasin xairete ina kai en th apokaluyei thj dochj autou xarhte agalliwmenoi 4:13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.
4:14 ei oneidizesqe en onomati xristou makarioi oti to thj dochj kai to tou qeou pneuma ef umaj anapauetai kata men autouj blasfhmeitai kata de umaj docazetai 4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.
4:15 mh gar tij umwn pasxetw wj foneuj h klepthj h kakopoioj h wj allotrioepiskopoj 4:15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters.
4:16 ei de wj xristianoj mh aisxunesqw docazetw de ton qeon en tw merei toutw 4:16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.
4:17 oti o kairoj tou arcasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloj twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw 4:17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?
4:18 kai ei o dikaioj molij swzetai o asebhj kai amartwloj pou faneitai 4:18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?
4:19 wste kai oi pasxontej kata to qelhma tou qeou wj pistw ktisth paratiqesqwsan taj yuxaj eautwn en agaqopoiia 4:19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles