Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE James 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
James 1:1 iakwboj qeou kai kuriou ihsou xristou douloj taij dwdeka fulaij taij en th diaspora xairein James 1:1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.
1:2 pasan xaran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmoij peripeshte poikiloij 1:2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;
1:3 ginwskontej oti to dokimion umwn thj pistewj katergazetai upomonhn 1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
1:4 h de upomonh ergon teleion exetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi 1:4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.
1:5 ei de tij umwn leipetai sofiaj aiteitw para tou didontoj qeou pasin aplwj kai mh oneidizontoj kai doqhsetai autw 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
1:6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenoj o gar diakrinomenoj eoiken kludwni qalasshj anemizomenw kai ripizomenw 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.
1:7 mh gar oiesqw o anqrwpoj ekeinoj oti lhyetai ti para tou kuriou 1:7 For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.
1:8 anhr diyuxoj akatastatoj en pasaij taij odoij autou 1:8 A double minded man is unstable in all his ways.
1:9 kauxasqw de o adelfoj o tapeinoj en tw uyei autou 1:9 Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
James 1:10 o de plousioj en th tapeinwsei autou oti wj anqoj xortou pareleusetai James 1:10 But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.
1:11 aneteilen gar o hlioj sun tw kauswni kai echranen ton xorton kai to anqoj autou ecepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwj kai o plousioj en taij poreiaij autou maranqhsetai 1:11 For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways.
1:12 makarioj anhr oj upomenei peirasmon oti dokimoj genomenoj lhyetai ton stefanon thj zwhj on ephggeilato o kurioj toij agapwsin auton 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.
1:13 mhdeij peirazomenoj legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoj apeirastoj estin kakwn peirazei de autoj oudena 1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:
1:14 ekastoj de peirazetai upo thj idiaj epiqumiaj ecelkomenoj kai deleazomenoj 1:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.
1:15 eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton 1:15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.
1:16 mh planasqe adelfoi mou agaphtoi 1:16 Do not err, my beloved brethren.
1:17 pasa dosij agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroj twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophj aposkiasma 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
1:18 boulhqeij apekuhsen hmaj logw alhqeiaj eij to einai hmaj aparxhn tina twn autou ktismatwn 1:18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
1:19 wste adelfoi mou agaphtoi estw paj anqrwpoj taxuj eij to akousai braduj eij to lalhsai braduj eij orghn 1:19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:
James 1:20 orgh gar androj dikaiosunhn qeou ou katergazetai James 1:20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God.
1:21 dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiaj en prauthti decasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai taj yuxaj umwn 1:21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.
1:22 ginesqe de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouj 1:22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
1:23 oti ei tij akroathj logou estin kai ou poihthj outoj eoiken andri katanoounti to proswpon thj genesewj autou en esoptrw 1:23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:
1:24 katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqewj epelaqeto opoioj hn 1:24 For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.
1:25 o de parakuyaj eij nomon teleion ton thj eleuqeriaj kai parameinaj outoj ouk akroathj epilhsmonhj genomenoj alla poihthj ergou outoj makarioj en th poihsei autou estai 1:25 But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.
1:26 ei tij dokei qrhskoj einai en umin mh xalinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataioj h qrhskeia 1:26 If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.
1:27 qrhskeia kaqara kai amiantoj para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanouj kai xhraj en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles