Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE James 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
James 3:1 mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidotej oti meizon krima lhyomeqa James 3:1 My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
3:2 polla gar ptaiomen apantej ei tij en logw ou ptaiei outoj teleioj anhr dunatoj xalinagwghsai kai olon to swma 3:2 For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
3:3 idou twn ippwn touj xalinouj eij ta stomata ballomen proj to peiqesqai autouj hmin kai olon to swma autwn metagomen 3:3 Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.
3:4 idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elaxistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoj boulhtai 3:4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
3:5 outwj kai h glwssa mikron meloj estin kai megalauxei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei 3:5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
3:6 kai h glwssa pur o kosmoj thj adikiaj outwj h glwssa kaqistatai en toij melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton troxon thj genesewj kai flogizomenh upo thj geennhj 3:6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
3:7 pasa gar fusij qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh 3:7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:
3:8 thn de glwssan oudeij dunatai anqrwpwn damasai akatasxeton kakon mesth iou qanathforou 3:8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
3:9 en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touj anqrwpouj touj kaq omoiwsin qeou gegonotaj 3:9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.
James 3:10 ek tou autou stomatoj ecerxetai eulogia kai katara ou xrh adelfoi mou tauta outwj ginesqai James 3:10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
3:11 mhti h phgh ek thj authj ophj bruei to gluku kai to pikron 3:11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
3:12 mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaj poihsai h ampeloj suka outwj oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr 3:12 Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
3:13 tij sofoj kai episthmwn en umin deicatw ek thj kalhj anastrofhj ta erga autou en prauthti sofiaj 3:13 Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
3:14 ei de zhlon pikron exete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakauxasqe kai yeudesqe kata thj alhqeiaj 3:14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.
3:15 ouk estin auth h sofia anwqen katerxomenh all epigeioj yuxikh daimoniwdhj 3:15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
3:16 opou gar zhloj kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma 3:16 For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
3:17 h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhj eupeiqhj mesth eleouj kai karpwn agaqwn adiakritoj kai anupokritoj 3:17 But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
3:18 karpoj de thj dikaiosunhj en eirhnh speiretai toij poiousin eirhnhn 3:18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles