Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 John 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 JOHN CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 John 1:1 Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostræ contrectaverunt de verbo vitæ: 1 John 1:1 o hn ap arxhj o akhkoamen o ewrakamen toij ofqalmoij hmwn o eqeasameqa kai ai xeirej hmwn eyhlafhsan peri tou logou thj zwhj 1 John 1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
1:2 et vita manifestata est, et vidimus, et testamur, et annuntiamus vobis vitam æternam, quæ erat apud Patrem, et apparuit nobis: 1:2 kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htij hn proj ton patera kai efanerwqh hmin 1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
1:3 quod vidimus et audivimus, annuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre, et cum Filio ejus Jesu Christo. 1:3 o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeij koinwnian exhte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroj kai meta tou uiou autou ihsou xristou 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
1:4 Et hæc scribimus vobis ut gaudeatis, et gaudium vestrum sit plenum. 1:4 kai tauta grafomen umin ina h xara umwn h peplhrwmenh 1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
1:5 Et hæc est annuntiatio, quam audivimus ab eo, et annuntiamus vobis: quoniam Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ. 1:5 kai auth estin h aggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoj fwj estin kai skotia en autw ouk estin oudemia 1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
1:6 Si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo, et in tenebris ambulamus, mentimur, et veritatem non facimus. 1:6 ean eipwmen oti koinwnian exomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian 1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
1:7 Si autem in luce ambulamus sicut et ipse est in luce, societatem habemus ad invicem, et sanguis Jesu Christi, Filii ejus, emundat nos ab omni peccato. 1:7 ean de en tw fwti peripatwmen wj autoj estin en tw fwti koinwnian exomen met allhlwn kai to aima ihsou xristou tou uiou autou kaqarizei hmaj apo pashj amartiaj 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
1:8 Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est. 1:8 ean eipwmen oti amartian ouk exomen eautouj planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
1:9 Si confiteamur peccata nostra: fidelis est, et justus, ut remittat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate. 1:9 ean omologwmen taj amartiaj hmwn pistoj estin kai dikaioj ina afh hmin taj amartiaj kai kaqarish hmaj apo pashj adikiaj 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
1 John 1:10 Si dixerimus quoniam non peccavimus, mendacem facimus eum, et verbum ejus non est in nobis. 1 John 1:10 ean eipwmen oti oux hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoj autou ouk estin en hmin 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles