Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Titus 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

TITUS CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Titus 3:1 Admone illos principibus, et potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse: Titus 3:1 upomimnhske autouj arxaij kai ecousiaij upotassesqai peiqarxein proj pan ergon agaqon etoimouj einai Titus 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
3:2 neminem blasphemare, non litigiosos esse, sed modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines. 3:2 mhdena blasfhmein amaxouj einai epieikeij pasan endeiknumenouj praothta proj pantaj anqrwpouj 3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
3:3 Eramus enim aliquando et nos insipientes, increduli, errantes, servientes desideriis, et voluptatibus variis, in malitia et invidia agentes, odibiles, odientes invicem. 3:3 hmen gar pote kai hmeij anohtoi apeiqeij planwmenoi douleuontej epiqumiaij kai hdonaij poikilaij en kakia kai fqonw diagontej stughtoi misountej allhlouj 3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
3:4 Cum autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, 3:4 ote de h xrhstothj kai h filanqrwpia epefanh tou swthroj hmwn qeou 3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
3:5 non ex operibus justitiæ, quæ fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, 3:5 ouk ec ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeij alla kata ton autou eleon eswsen hmaj dia loutrou paliggenesiaj kai anakainwsewj pneumatoj agiou 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
3:6 quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum: 3:6 ou ecexeen ef hmaj plousiwj dia ihsou xristou tou swthroj hmwn 3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
3:7 ut justificati gratia ipsius, hæredes simus secundum spem vitæ æternæ. 3:7 ina dikaiwqentej th ekeinou xariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhj aiwniou 3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
3:8 Fidelis sermo est: et de his volo te confirmare: ut curent bonis operibus præesse qui credunt Deo. Hæc sunt bona, et utilia hominibus. 3:8 pistoj o logoj kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukotej tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toij anqrwpoij 3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
3:9 Stultas autem quæstiones, et genealogias, et contentiones, et pugnas legis devita: sunt enim inutiles, et vanæ. 3:9 mwraj de zhthseij kai genealogiaj kai ereij kai maxaj nomikaj periistaso eisin gar anwfeleij kai mataioi 3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
Titus 3:10 Hæreticum hominem post unam et secundam correptionem devita: Titus 3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou Titus 3:10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
3:11 sciens quia subversus est, qui ejusmodi est, et delinquit, cum sit proprio judicio condemnatus. 3:11 eidwj oti ecestraptai o toioutoj kai amartanei wn autokatakritoj 3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
3:12 Cum misero ad te Artemam, aut Tychicum, festina ad me venire Nicopolim: ibi enim statui hiemare. 3:12 otan pemyw arteman proj se h tuxikon spoudason elqein proj me eij nikopolin ekei gar kekrika paraxeimasai 3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
3:13 Zenam legisperitum et Apollo sollicite præmitte, ut nihil illis desit. 3:13 zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwj propemyon ina mhden autoij leiph 3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
3:14 Discant autem et nostri bonis operibus præesse ad usus necessarios: ut non sint infructuosi. 3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eij taj anagkaiaj xreiaj ina mh wsin akarpoi 3:14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
3:15 Salutant te qui mecum sunt omnes: saluta eos qui nos amant in fide. Gratia Dei cum omnibus vobis. Amen. 3:15 aspazontai se oi met emou pantej aspasai touj filountaj hmaj en pistei h xarij meta pantwn umwn amhn 3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles