Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Peter Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Peter Chapter 1

2 Peter 1:1 simwn petroj douloj kai apostoloj ihsou xristou toij isotimon hmin laxousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroj hmwn ihsou xristou
1:2 xarij umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn
1:3 wj panta hmin thj qeiaj dunamewj autou ta proj zwhn kai eusebeian dedwrhmenhj dia thj epignwsewj tou kalesantoj hmaj dia dochj kai arethj
1:4 di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaj koinwnoi fusewj apofugontej thj en kosmw en epiqumia fqoraj
1:5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkantej epixorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin
1:6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian
1:7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn
1:8 tauta gar umin uparxonta kai pleonazonta ouk argouj oude akarpouj kaqisthsin eij thn tou kuriou hmwn ihsou xristou epignwsin
1:9 w gar mh parestin tauta tufloj estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn
2 Peter 1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiountej ou mh ptaishte pote
1:11 outwj gar plousiwj epixorhghqhsetai umin h eisodoj eij thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroj ihsou xristou
1:12 dio ouk amelhsw umaj aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaj kai esthrigmenouj en th paroush alhqeia
1:13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaj en upomnhsei
1:14 eidwj oti taxinh estin h apoqesij tou skhnwmatoj mou kaqwj kai o kurioj hmwn ihsouj xristoj edhlwsen moi
1:15 spoudasw de kai ekastote exein umaj meta thn emhn ecodon thn toutwn mnhmhn poieisqai
1:16 ou gar sesofismenoij muqoij ecakolouqhsantej egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou xristou dunamin kai parousian all epoptai genhqentej thj ekeinou megaleiothtoj
1:17 labwn gar para qeou patroj timhn kai docan fwnhj enexqeishj autw toiasde upo thj megaloprepouj dochj outoj estin o uioj mou o agaphtoj eij on egw eudokhsa
1:18 kai tauthn thn fwnhn hmeij hkousamen ec ouranou enexqeisan sun autw ontej en tw orei tw agiw
1:19 kai exomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwj poieite prosexontej wj luxnw fainonti en auxmhrw topw ewj ou hmera diaugash kai fwsforoj anateilh en taij kardiaij umwn
2 Peter 1:20 touto prwton ginwskontej oti pasa profhteia grafhj idiaj epilusewj ou ginetai
1:21 ou gar qelhmati anqrwpou hnexqh pote profhteia all upo pneumatoj agiou feromenoi elalhsan agioi qeou anqrwpoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index