Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Peter Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Peter Chapter 3

2 Peter 3:1 tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aij diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian
3:2 mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thj twn apostolwn hmwn entolhj tou kuriou kai swthroj
3:3 touto prwton ginwskontej oti eleusontai ep esxatou twn hmerwn empaiktai kata taj idiaj autwn epiqumiaj poreuomenoi
3:4 kai legontej pou estin h epaggelia thj parousiaj autou af hj gar oi paterej ekoimhqhsan panta outwj diamenei ap arxhj ktisewj
3:5 lanqanei gar autouj touto qelontaj oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ec udatoj kai di udatoj sunestwsa tw tou qeou logw
3:6 di wn o tote kosmoj udati kataklusqeij apwleto
3:7 oi de nun ouranoi kai h gh tw autw logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eij hmeran krisewj kai apwleiaj twn asebwn anqrwpwn
3:8 en de touto mh lanqanetw umaj agaphtoi oti mia hmera para kuriw wj xilia eth kai xilia eth wj hmera mia
3:9 ou bradunei o kurioj thj epaggeliaj wj tinej braduthta hgountai alla makroqumei eij hmaj mh boulomenoj tinaj apolesqai alla pantaj eij metanoian xwrhsai
2 Peter 3:10 hcei de h hmera kuriou wj klepthj en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoixeia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai
3:11 toutwn oun pantwn luomenwn potapouj dei uparxein umaj en agiaij anastrofaij kai eusebeiaij
3:12 prosdokwntaj kai speudontaj thn parousian thj tou qeou hmeraj di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoixeia kausoumena thketai
3:13 kainouj de ouranouj kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oij dikaiosunh katoikei
3:14 dio agaphtoi tauta prosdokwntej spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh
3:15 kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwj kai o agaphtoj hmwn adelfoj pauloj kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin
3:16 wj kai en pasaij taij epistolaij lalwn en autaij peri toutwn en oij estin dusnohta tina a oi amaqeij kai asthriktoi streblousin wj kai taj loipaj grafaj proj thn idian autwn apwleian
3:17 umeij oun agaphtoi proginwskontej fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapaxqentej ekpeshte tou idiou sthrigmou
3:18 aucanete de en xariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroj ihsou xristou autw h doca kai nun kai eij hmeran aiwnoj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index