Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Peter Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Peter Chapter 2

2 Peter 2:1 egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law wj kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitinej pareisacousin aireseij apwleiaj kai ton agorasanta autouj despothn arnoumenoi epagontej eautoij taxinhn apwleian
2:2 kai polloi ecakolouqhsousin autwn taij apwleiaij di ouj h odoj thj alhqeiaj blasfhmhqhsetai
2:3 kai en pleonecia plastoij logoij umaj emporeusontai oij to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei
2:4 ei gar o qeoj aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla seiraij zofou tartarwsaj paredwken eij krisin tethrhmenouj
2:5 kai arxaiou kosmou ouk efeisato all ogdoon nwe dikaiosunhj khruka efulacen kataklusmon kosmw asebwn epacaj
2:6 kai poleij sodomwn kai gomorraj tefrwsaj katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikwj
2:7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo thj twn aqesmwn en aselgeia anastrofhj errusato
2:8 blemmati gar kai akoh o dikaioj egkatoikwn en autoij hmeran ec hmeraj yuxhn dikaian anomoij ergoij ebasanizen
2:9 oiden kurioj eusebeij ek peirasmwn ruesqai adikouj de eij hmeran krisewj kolazomenouj threin
2 Peter 2:10 malista de touj opisw sarkoj en epiqumia miasmou poreuomenouj kai kuriothtoj katafronountaj tolmhtai auqadeij docaj ou tremousin blasfhmountej
2:11 opou aggeloi isxui kai dunamei meizonej ontej ou ferousin kat autwn para kuriw blasfhmon krisin
2:12 outoi de wj aloga zwa fusika gegenhmena eij alwsin kai fqoran en oij agnoousin blasfhmountej en th fqora autwn katafqarhsontai
2:13 komioumenoi misqon adikiaj hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwntej en taij apataij autwn suneuwxoumenoi umin
2:14 ofqalmouj exontej mestouj moixalidoj kai akatapaustouj amartiaj deleazontej yuxaj asthriktouj kardian gegumnasmenhn pleoneciaij exontej kataraj tekna
2:15 katalipontej thn euqeian odon eplanhqhsan ecakolouqhsantej th odw tou balaam tou bosor oj misqon adikiaj hgaphsen
2:16 elegcin de esxen idiaj paranomiaj upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegcamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian
2:17 outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapoj elaunomenai oij o zofoj tou skotouj eij aiwna tethrhtai
2:18 uperogka gar mataiothtoj fqeggomenoi deleazousin en epiqumiaij sarkoj en aselgeiaij touj ontwj apofugontaj touj en planh anastrefomenouj
2:19 eleuqerian autoij epaggellomenoi autoi douloi uparxontej thj fqoraj w gar tij htthtai toutw kai dedoulwtai
2 Peter 2:20 ei gar apofugontej ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou kai swthroj ihsou xristou toutoij de palin emplakentej httwntai gegonen autoij ta esxata xeirona twn prwtwn
2:21 kreitton gar hn autoij mh epegnwkenai thn odon thj dikaiosunhj h epignousin epistreyai ek thj paradoqeishj autoij agiaj entolhj
2:22 sumbebhken de autoij to thj alhqouj paroimiaj kuwn epistreyaj epi to idion ecerama kai uj lousamenh eij kulisma borborou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index