Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Thessalonians 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Thessalonians Chapter 1

2 Thessalonians 1:1 pauloj kai silouanoj kai timoqeoj th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou xristw
1:2 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:3 euxaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqwj acion estin oti uperaucanei h pistij umwn kai pleonazei h agaph enoj ekastou pantwn umwn eij allhlouj
1:4 wste hmaj autouj en umin kauxasqai en taij ekklhsiaij tou qeou uper thj upomonhj umwn kai pistewj en pasin toij diwgmoij umwn kai taij qliyesin aij anexesqe
1:5 endeigma thj dikaiaj krisewj tou qeou eij to kataciwqhnai umaj thj basileiaj tou qeou uper hj kai pasxete
1:6 eiper dikaion para qew antapodounai toij qlibousin umaj qliyin
1:7 kai umin toij qlibomenoij anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewj autou
1:8 en puri flogoj didontoj ekdikhsin toij mh eidosin qeon kai toij mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou xristou
1:9 oitinej dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thj dochj thj isxuoj autou
2 Thessalonians 1:10 otan elqh endocasqhnai en toij agioij autou kai qaumasqhnai en pasin toij pisteuousin oti episteuqh to marturion hmwn ef umaj en th hmera ekeinh
1:11 eij o kai proseuxomeqa pantote peri umwn ina umaj aciwsh thj klhsewj o qeoj hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhj kai ergon pistewj en dunamei
1:12 opwj endocasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou xristou en umin kai umeij en autw kata thn xarin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou xristou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index