Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Thessalonians 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Thessalonians Chapter 2

2 Thessalonians 2:1 erwtwmen de umaj adelfoi uper thj parousiaj tou kuriou hmwn ihsou xristou kai hmwn episunagwghj ep auton
2:2 eij to mh taxewj saleuqhnai umaj apo tou nooj mhte qroeisqai mhte dia pneumatoj mhte dia logou mhte di epistolhj wj di hmwn wj oti enesthken h hmera tou xristou
2:3 mh tij umaj ecapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoj thj amartiaj o uioj thj apwleiaj
2:4 o antikeimenoj kai uperairomenoj epi pan to legomenon qeon h sebasma wste auton eij ton naon tou qeou wj qeon kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeoj
2:5 ou mnhmoneuete oti eti wn proj umaj tauta elegon umin
2:6 kai nun to katexon oidate eij to apokalufqhnai auton en tw eautou kairw
2:7 to gar musthrion hdh energeitai thj anomiaj monon o katexwn arti ewj ek mesou genhtai
2:8 kai tote apokalufqhsetai o anomoj on o kurioj analwsei tw pneumati tou stomatoj autou kai katarghsei th epifaneia thj parousiaj autou
2:9 ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeioij kai terasin yeudouj
2 Thessalonians 2:10 kai en pash apath thj adikiaj en toij apollumenoij anq wn thn agaphn thj alhqeiaj ouk edecanto eij to swqhnai autouj
2:11 kai dia touto pemyei autoij o qeoj energeian planhj eij to pisteusai autouj tw yeudei
2:12 ina kriqwsin pantej oi mh pisteusantej th alhqeia all eudokhsantej en th adikia
2:13 hmeij de ofeilomen euxaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaj o qeoj ap arxhj eij swthrian en agiasmw pneumatoj kai pistei alhqeiaj
2:14 eij o ekalesen umaj dia tou euaggeliou hmwn eij peripoihsin dochj tou kuriou hmwn ihsou xristou
2:15 ara oun adelfoi sthkete kai krateite taj paradoseij aj edidaxqhte eite dia logou eite di epistolhj hmwn
2:16 autoj de o kurioj hmwn ihsouj xristoj kai o qeoj kai pathr hmwn o agaphsaj hmaj kai douj paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en xariti
2:17 parakalesai umwn taj kardiaj kai sthricai umaj en panti logw kai ergw agaqw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index