Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Thessalonians 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

2 Thessalonians Chapter 3

2 Thessalonians 3:1 to loipon proseuxesqe adelfoi peri hmwn ina o logoj tou kuriou trexh kai docazhtai kaqwj kai proj umaj
3:2 kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistij
3:3 pistoj de estin o kurioj oj sthricei umaj kai fulacei apo tou ponhrou
3:4 pepoiqamen de en kuriw ef umaj oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete
3:5 o de kurioj kateuqunai umwn taj kardiaj eij thn agaphn tou qeou kai eij thn upomonhn tou xristou
3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou stellesqai umaj apo pantoj adelfou ataktwj peripatountoj kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn
3:7 autoi gar oidate pwj dei mimeisqai hmaj oti ouk htakthsamen en umin
3:8 oude dwrean arton efagomen para tinoj all en kopw kai moxqw nukta kai hmeran ergazomenoi proj to mh epibarhsai tina umwn
3:9 oux oti ouk exomen ecousian all ina eautouj tupon dwmen umin eij to mimeisqai hmaj
2 Thessalonians 3:10 kai gar ote hmen proj umaj touto parhggellomen umin oti ei tij ou qelei ergazesqai mhde esqietw
3:11 akouomen gar tinaj peripatountaj en umin ataktwj mhden ergazomenouj alla periergazomenouj
3:12 toij de toioutoij paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou xristou ina meta hsuxiaj ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin
3:13 umeij de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiountej
3:14 ei de tij oux upakouei tw logw hmwn dia thj epistolhj touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph
3:15 kai mh wj exqron hgeisqe alla nouqeteite wj adelfon
3:16 autoj de o kurioj thj eirhnhj dwh umin thn eirhnhn dia pantoj en panti tropw o kurioj meta pantwn umwn
3:17 o aspasmoj th emh xeiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwj grafw
3:18 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index