Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Titus Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

Titus Chapter 1

Titus 1:1 pauloj douloj qeou apostoloj de ihsou xristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaj thj kat eusebeian
1:2 ep elpidi zwhj aiwniou hn ephggeilato o ayeudhj qeoj pro xronwn aiwniwn
1:3 efanerwsen de kairoij idioij ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroj hmwn qeou
1:4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin xarij eleoj eirhnh apo qeou patroj kai kuriou ihsou xristou tou swthroj hmwn
1:5 toutou xarin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshj kata polin presbuterouj wj egw soi dietacamhn
1:6 ei tij estin anegklhtoj miaj gunaikoj anhr tekna exwn pista mh en kathgoria aswtiaj h anupotakta
1:7 dei gar ton episkopon anegklhton einai wj qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aisxrokerdh
1:8 alla filocenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath
1:9 antexomenon tou kata thn didaxhn pistou logou ina dunatoj h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai touj antilegontaj elegxein
Titus 1:10 eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomhj
1:11 ouj dei epistomizein oitinej olouj oikouj anatrepousin didaskontej a mh dei aisxrou kerdouj xarin
1:12 eipen tij ec autwn idioj autwn profhthj krhtej aei yeustai kaka qhria gasterej argai
1:13 h marturia auth estin alhqhj di hn aitian elegxe autouj apotomwj ina ugiainwsin en th pistei
1:14 mh prosexontej ioudaikoij muqoij kai entolaij anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian
1:15 panta men kaqara toij kaqaroij toij de memiasmenoij kai apistoij ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nouj kai h suneidhsij
1:16 qeon omologousin eidenai toij de ergoij arnountai bdeluktoi ontej kai apeiqeij kai proj pan ergon agaqon adokimoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index