Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Titus Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

Titus Chapter 3

Titus 3:1 upomimnhske autouj arxaij kai ecousiaij upotassesqai peiqarxein proj pan ergon agaqon etoimouj einai
3:2 mhdena blasfhmein amaxouj einai epieikeij pasan endeiknumenouj praothta proj pantaj anqrwpouj
3:3 hmen gar pote kai hmeij anohtoi apeiqeij planwmenoi douleuontej epiqumiaij kai hdonaij poikilaij en kakia kai fqonw diagontej stughtoi misountej allhlouj
3:4 ote de h xrhstothj kai h filanqrwpia epefanh tou swthroj hmwn qeou
3:5 ouk ec ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeij alla kata ton autou eleon eswsen hmaj dia loutrou paliggenesiaj kai anakainwsewj pneumatoj agiou
3:6 ou ecexeen ef hmaj plousiwj dia ihsou xristou tou swthroj hmwn
3:7 ina dikaiwqentej th ekeinou xariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhj aiwniou
3:8 pistoj o logoj kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukotej tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toij anqrwpoij
3:9 mwraj de zhthseij kai genealogiaj kai ereij kai maxaj nomikaj periistaso eisin gar anwfeleij kai mataioi
Titus 3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou
3:11 eidwj oti ecestraptai o toioutoj kai amartanei wn autokatakritoj
3:12 otan pemyw arteman proj se h tuxikon spoudason elqein proj me eij nikopolin ekei gar kekrika paraxeimasai
3:13 zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwj propemyon ina mhden autoij leiph
3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eij taj anagkaiaj xreiaj ina mh wsin akarpoi
3:15 aspazontai se oi met emou pantej aspasai touj filountaj hmaj en pistei h xarij meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index