Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Titus Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 ||

Titus Chapter 2

Titus 2:1 su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia
2:2 presbutaj nhfaliouj einai semnouj swfronaj ugiainontaj th pistei th agaph th upomonh
2:3 presbutidaj wsautwj en katasthmati ieroprepeij mh diabolouj mh oinw pollw dedoulwmenaj kalodidaskalouj
2:4 ina swfronizwsin taj neaj filandrouj einai filoteknouj
2:5 swfronaj agnaj oikourouj agaqaj upotassomenaj toij idioij andrasin ina mh o logoj tou qeou blasfhmhtai
2:6 touj newterouj wsautwj parakalei swfronein
2:7 peri panta seauton parexomenoj tupon kalwn ergwn en th didaskalia adiafqorian semnothta afqarsian
2:8 logon ugih akatagnwston ina o ec enantiaj entraph mhden exwn peri umwn legein faulon
2:9 doulouj idioij despotaij upotassesqai en pasin euarestouj einai mh antilegontaj
Titus 2:10 mh nosfizomenouj alla pistin pasan endeiknumenouj agaqhn ina thn didaskalian tou swthroj hmwn qeou kosmwsin en pasin
2:11 epefanh gar h xarij tou qeou h swthrioj pasin anqrwpoij
2:12 paideuousa hmaj ina arnhsamenoi thn asebeian kai taj kosmikaj epiqumiaj swfronwj kai dikaiwj kai eusebwj zhswmen en tw nun aiwni
2:13 prosdexomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thj dochj tou megalou qeou kai swthroj hmwn ihsou xristou
2:14 oj edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmaj apo pashj anomiaj kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn
2:15 tauta lalei kai parakalei kai elegxe meta pashj epitaghj mhdeij sou perifroneitw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index