Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Thessalonians 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Thessalonians 2:1 autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn proj umaj oti ou kenh gegonen 1 Thessalonians 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:
2:2 alla kai propaqontej kai ubrisqentej kaqwj oidate en filippoij eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai proj umaj to euaggelion tou qeou en pollw agwni
2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention.
2:3 h gar paraklhsij hmwn ouk ek planhj oude ec akaqarsiaj oute en dolw 2:3 For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:
2:4 alla kaqwj dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outwj laloumen oux wj anqrwpoij areskontej alla tw qew tw dokimazonti taj kardiaj hmwn 2:4 But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak; not as pleasing men, but God, which trieth our hearts.
2:5 oute gar pote en logw kolakeiaj egenhqhmen kaqwj oidate oute en profasei pleoneciaj qeoj martuj 2:5 For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloke of covetousness; God is witness:
2:6 oute zhtountej ec anqrwpwn docan oute af umwn oute ap allwn dunamenoi en barei einai wj xristou apostoloi 2:6 Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ.
2:7 all egenhqhmen hpioi en mesw umwn wj an trofoj qalph ta eauthj tekna 2:7 But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:
2:8 outwj imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai taj eautwn yuxaj dioti agaphtoi hmin gegenhsqe 2:8 So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.
2:9 mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton moxqon nuktoj gar kai hmeraj ergazomenoi proj to mh epibarhsai tina umwn ekhrucamen eij umaj to euaggelion tou qeou 2:9 For ye remember, brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.
1 Thessalonians 2:10 umeij marturej kai o qeoj wj osiwj kai dikaiwj kai amemptwj umin toij pisteuousin egenhqhmen 1 Thessalonians 2:10 Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:
2:11 kaqaper oidate wj ena ekaston umwn wj pathr tekna eautou parakalountej umaj kai paramuqoumenoi 2:11 As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children,
2:12 kai marturoumenoi eij to peripathsai umaj aciwj tou qeou tou kalountoj umaj eij thn eautou basileian kai docan 2:12 That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.
2:13 dia touto kai hmeij euxaristoumen tw qew adialeiptwj oti paralabontej logon akohj par hmwn tou qeou edecasqe ou logon anqrwpwn alla kaqwj estin alhqwj logon qeou oj kai energeitai en umin toij pisteuousin 2:13 For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.
2:14 umeij gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en xristw ihsou oti tauta epaqete kai umeij upo twn idiwn sumfuletwn kaqwj kai autoi upo twn ioudaiwn 2:14 For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:
2:15 twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai touj idiouj profhtaj kai hmaj ekdiwcantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpoij enantiwn 2:15 Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men:
2:16 kwluontwn hmaj toij eqnesin lalhsai ina swqwsin eij to anaplhrwsai autwn taj amartiaj pantote efqasen de ep autouj h orgh eij teloj 2:16 Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.
2:17 hmeij de adelfoi aporfanisqentej af umwn proj kairon wraj proswpw ou kardia perissoterwj espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia 2:17 But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.
2:18 dio hqelhsamen elqein proj umaj egw men pauloj kai apac kai dij kai enekoyen hmaj o satanaj 2:18 Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.
2:19 tij gar hmwn elpij h xara h stefanoj kauxhsewj h ouxi kai umeij emprosqen tou kuriou hmwn ihsou xristou en th autou parousia 2:19 For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?
1 Thessalonians 2:20 umeij gar este h doca hmwn kai h xara 1 Thessalonians 2:20 For ye are our glory and joy.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles