Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Thessalonians 5

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5

1 Thessalonians Chapter 5

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Thessalonians 5:1 peri de twn xronwn kai twn kairwn adelfoi ou xreian exete umin grafesqai 1 Thessalonians 5:1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
5:2 autoi gar akribwj oidate oti h hmera kuriou wj klepthj en nukti outwj erxetai 5:2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
5:3 otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioj autoij efistatai oleqroj wsper h wdin th en gastri exoush kai ou mh ekfugwsin 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
5:4 umeij de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umaj wj klepthj katalabh 5:4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
5:5 pantej umeij uioi fwtoj este kai uioi hmeraj ouk esmen nuktoj oude skotouj 5:5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
5:6 ara oun mh kaqeudwmen wj kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen 5:6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
5:7 oi gar kaqeudontej nuktoj kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktoj mequousin 5:7 For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
5:8 hmeij de hmeraj ontej nhfwmen endusamenoi qwraka pistewj kai agaphj kai perikefalaian elpida swthriaj 5:8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
5:9 oti ouk eqeto hmaj o qeoj eij orghn all eij peripoihsin swthriaj dia tou kuriou hmwn ihsou xristou 5:9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,
1 Thessalonians 5:10 tou apoqanontoj uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen 1 Thessalonians 5:10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
5:11 dio parakaleite allhlouj kai oikodomeite eij ton ena kaqwj kai poieite 5:11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
5:12 erwtwmen de umaj adelfoi eidenai touj kopiwntaj en umin kai proistamenouj umwn en kuriw kai nouqetountaj umaj 5:12 And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;
5:13 kai hgeisqai autouj uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoij 5:13 And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.
5:14 parakaloumen de umaj adelfoi nouqeteite touj ataktouj paramuqeisqe touj oligoyuxouj antexesqe twn asqenwn makroqumeite proj pantaj 5:14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
5:15 orate mh tij kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete kai eij allhlouj kai eij pantaj 5:15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
5:16 pantote xairete 5:16 Rejoice evermore.
5:17 adialeiptwj proseuxesqe 5:17 Pray without ceasing.
5:18 en panti euxaristeite touto gar qelhma qeou en xristw ihsou eij umaj 5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
5:19 to pneuma mh sbennute 5:19 Quench not the Spirit.
1 Thessalonians 5:20 profhteiaj mh ecouqeneite 1 Thessalonians 5:20 Despise not prophesyings.
5:21 panta dokimazete to kalon katexete 5:21 Prove all things; hold fast that which is good.
5:22 apo pantoj eidouj ponhrou apexesqe 5:22 Abstain from all appearance of evil.
5:23 autoj de o qeoj thj eirhnhj agiasai umaj oloteleij kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuxh kai to swma amemptwj en th parousia tou kuriou hmwn ihsou xristou thrhqeih 5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
5:24 pistoj o kalwn umaj oj kai poihsei 5:24 Faithful is he that calleth you, who also will do it.
5:25 adelfoi proseuxesqe peri hmwn 5:25 Brethren, pray for us.
5:26 aspasasqe touj adelfouj pantaj en filhmati agiw 5:26 Greet all the brethren with an holy kiss.
5:27 orkizw umaj ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toij agioij adelfoij 5:27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
5:28 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meq umwn amhn 5:28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles