Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Thessalonians 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Thessalonians 4:1 to loipon oun adelfoi erwtwmen umaj kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqwj parelabete par hmwn to pwj dei umaj peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon 1 Thessalonians 4:1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
4:2 oidate gar tinaj paraggeliaj edwkamen umin dia tou kuriou ihsou 4:2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
4:3 touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmoj umwn apexesqai umaj apo thj porneiaj 4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
4:4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuoj ktasqai en agiasmw kai timh 4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
4:5 mh en paqei epiqumiaj kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon 4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
4:6 to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikoj o kurioj peri pantwn toutwn kaqwj kai proeipamen umin kai diemarturameqa 4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
4:7 ou gar ekalesen hmaj o qeoj epi akaqarsia all en agiasmw 4:7 For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
4:8 toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton kai donta to pneuma autou to agion eij hmaj 4:8 He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
4:9 peri de thj filadelfiaj ou xreian exete grafein umin autoi gar umeij qeodidaktoi este eij to agapan allhlouj 4:9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
1 Thessalonians 4:10 kai gar poieite auto eij pantaj touj adelfouj touj en olh th makedonia parakaloumen de umaj adelfoi perisseuein mallon 1 Thessalonians 4:10 And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
4:11 kai filotimeisqai hsuxazein kai prassein ta idia kai ergazesqai taij idiaij xersin umwn kaqwj umin parhggeilamen 4:11 And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
4:12 ina peripathte eusxhmonwj proj touj ecw kai mhdenoj xreian exhte 4:12 That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
4:13 ou qelw de umaj agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsqe kaqwj kai oi loipoi oi mh exontej elpida 4:13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
4:14 ei gar pisteuomen oti ihsouj apeqanen kai anesth outwj kai o qeoj touj koimhqentaj dia tou ihsou acei sun autw 4:14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
4:15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeij oi zwntej oi perileipomenoi eij thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touj koimhqentaj 4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
4:16 oti autoj o kurioj en keleusmati en fwnh arxaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en xristw anasthsontai prwton 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
4:17 epeita hmeij oi zwntej oi perileipomenoi ama sun autoij arpaghsomeqa en nefelaij eij apanthsin tou kuriou eij aera kai outwj pantote sun kuriw esomeqa 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
4:18 wste parakaleite allhlouj en toij logoij toutoij 4:18 Wherefore comfort one another with these words.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles