Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Timothy 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Timothy 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou kat epitaghn qeou swthroj hmwn kai kuriou ihsou xristou thj elpidoj hmwn 1 Timothy 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
1:2 timoqew gnhsiw teknw en pistei xarij eleoj eirhnh apo qeou patroj hmwn kai ihsou xristou tou kuriou hmwn 1:2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
1:3 kaqwj parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenoj eij makedonian ina paraggeilhj tisin mh eterodidaskalein 1:3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
1:4 mhde prosexein muqoij kai genealogiaij aperantoij aitinej zhthseij parexousin mallon h oikodomian qeou thn en pistei 1:4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
1:5 to de teloj thj paraggeliaj estin agaph ek kaqaraj kardiaj kai suneidhsewj agaqhj kai pistewj anupokritou 1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:
1:6 wn tinej astoxhsantej ecetraphsan eij mataiologian 1:6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
1:7 qelontej einai nomodidaskaloi mh noountej mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai 1:7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
1:8 oidamen de oti kaloj o nomoj ean tij autw nomimwj xrhtai 1:8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully;
1:9 eidwj touto oti dikaiw nomoj ou keitai anomoij de kai anupotaktoij asebesin kai amartwloij anosioij kai bebhloij patralwaij kai mhtralwaij androfonoij 1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,
1 Timothy 1:10 pornoij arsenokoitaij andrapodistaij yeustaij epiorkoij kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai 1 Timothy 1:10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;
1:11 kata to euaggelion thj dochj tou makariou qeou o episteuqhn egw 1:11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
1:12 kai xarin exw tw endunamwsanti me xristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoj eij diakonian 1:12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
1:13 ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn all hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia 1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.
1:14 uperepleonasen de h xarij tou kuriou hmwn meta pistewj kai agaphj thj en xristw ihsou 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
1:15 pistoj o logoj kai pashj apodoxhj acioj oti xristoj ihsouj hlqen eij ton kosmon amartwlouj swsai wn prwtoj eimi egw 1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
1:16 alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeichtai ihsouj xristoj thn pasan makroqumian proj upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eij zwhn aiwnion 1:16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
1:17 tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw sofw qew timh kai doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
1:18 tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taj proagousaj epi se profhteiaj ina strateuh en autaij thn kalhn strateian 1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
1:19 exwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tinej apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan 1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
1 Timothy 1:20 wn estin umenaioj kai alecandroj ouj paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein 1 Timothy 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles