Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Timothy 5

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 5

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Timothy 5:1 presbuterw mh epiplhchj alla parakalei wj patera newterouj wj adelfouj 1 Timothy 5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
5:2 presbuteraj wj mhteraj newteraj wj adelfaj en pash agneia 5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.
5:3 xhraj tima taj ontwj xhraj 5:3 Honour widows that are widows indeed.
5:4 ei de tij xhra tekna h ekgona exei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaj apodidonai toij progonoij touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou 5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.
5:5 h de ontwj xhra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taij dehsesin kai taij proseuxaij nuktoj kai hmeraj 5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.
5:6 h de spatalwsa zwsa teqnhken 5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
5:7 kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin 5:7 And these things give in charge, that they may be blameless.
5:8 ei de tij twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou xeirwn 5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
5:9 xhra katalegesqw mh elatton etwn echkonta gegonuia enoj androj gunh 5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,
1 Timothy 5:10 en ergoij kaloij marturoumenh ei eteknotrofhsen ei ecenodoxhsen ei agiwn podaj eniyen ei qlibomenoij ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen 1 Timothy 5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.
5:11 newteraj de xhraj paraitou otan gar katastrhniaswsin tou xristou gamein qelousin 5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;
5:12 exousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan 5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith.
5:13 ama de kai argai manqanousin perierxomenai taj oikiaj ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta 5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.
5:14 boulomai oun newteraj gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaj xarin 5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
5:15 hdh gar tinej ecetraphsan opisw tou satana 5:15 For some are already turned aside after Satan.
5:16 ei tij pistoj h pisth exei xhraj eparkeitw autaij kai mh bareisqw h ekklhsia ina taij ontwj xhraij eparkesh 5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.
5:17 oi kalwj proestwtej presbuteroi diplhj timhj aciousqwsan malista oi kopiwntej en logw kai didaskalia 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.
5:18 legei gar h grafh boun alownta ou fimwseij kai acioj o ergathj tou misqou autou 5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.
5:19 kata presbuterou kathgorian mh paradexou ektoj ei mh epi duo h triwn marturwn 5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.
1 Timothy 5:20 touj amartanontaj enwpion pantwn elegxe ina kai oi loipoi fobon exwsin 1 Timothy 5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.
5:21 diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou xristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulachj xwrij prokrimatoj mhden poiwn kata prosklisin 5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.
5:22 xeiraj taxewj mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaij allotriaij seauton agnon threi 5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.
5:23 mhketi udropotei all oinw oligw xrw dia ton stomaxon sou kai taj puknaj sou asqeneiaj 5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.
5:24 tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eij krisin tisin de kai epakolouqousin 5:24 Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.
5:25 wsautwj kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwj exonta krubhnai ou dunatai 5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles