Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Timothy 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

1 Timothy Chapter 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Timothy 6:1 osoi eisin upo zugon douloi touj idiouj despotaj pashj timhj aciouj hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai 1 Timothy 6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed.
6:2 oi de pistouj exontej despotaj mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi thj euergesiaj antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei 6:2 And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.
6:3 ei tij eterodidaskalei kai mh proserxetai ugiainousin logoij toij tou kuriou hmwn ihsou xristou kai th kat eusebeian didaskalia 6:3 If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;
6:4 tetufwtai mhden epistamenoj alla noswn peri zhthseij kai logomaxiaj ec wn ginetai fqonoj erij blasfhmiai uponoiai ponhrai 6:4 He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
6:5 paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thj alhqeiaj nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn 6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself.
6:6 estin de porismoj megaj h eusebeia meta autarkeiaj 6:6 But godliness with contentment is great gain.
6:7 ouden gar eishnegkamen eij ton kosmon dhlon oti oude ecenegkein ti dunameqa 6:7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
6:8 exontej de diatrofaj kai skepasmata toutoij arkesqhsomeqa 6:8 And having food and raiment let us be therewith content.
6:9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eij peirasmon kai pagida kai epiqumiaj pollaj anohtouj kai blaberaj aitinej buqizousin touj anqrwpouj eij oleqron kai apwleian 6:9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
1 Timothy 6:10 riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hj tinej oregomenoi apeplanhqhsan apo thj pistewj kai eautouj periepeiran odunaij pollaij 1 Timothy 6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
6:11 su de w anqrwpe tou qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praothta 6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
6:12 agwnizou ton kalon agwna thj pistewj epilabou thj aiwniou zwhj eij hn kai eklhqhj kai wmologhsaj thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn 6:12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
6:13 paraggellw soi enwpion tou qeou tou zwopoiountoj ta panta kai xristou ihsou tou marturhsantoj epi pontiou pilatou thn kalhn omologian 6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
6:14 thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mexri thj epifaneiaj tou kuriou hmwn ihsou xristou 6:14 That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:
6:15 hn kairoij idioij deicei o makarioj kai monoj dunasthj o basileuj twn basileuontwn kai kurioj twn kurieuontwn 6:15 Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;
6:16 o monoj exwn aqanasian fwj oikwn aprositon on eiden oudeij anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratoj aiwnion amhn 6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.
6:17 toij plousioij en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw parexonti hmin plousiwj panta eij apolausin 6:17 Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;
6:18 agaqoergein ploutein en ergoij kaloij eumetadotouj einai koinwnikouj 6:18 That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;
6:19 apoqhsaurizontaj eautoij qemelion kalon eij to mellon ina epilabwntai thj aiwniou zwhj 6:19 Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.
1 Timothy 6:20 w timoqee thn parakataqhkhn fulacon ektrepomenoj taj bebhlouj kenofwniaj kai antiqeseij thj yeudwnumou gnwsewj 1 Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:
6:21 hn tinej epaggellomenoi peri thn pistin hstoxhsan h xarij meta sou amhn 6:21 Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles