Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Corinthians 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Corinthians 2:1 ekrina de emautw touto to mh palin elqein en luph proj umaj 2 Corinthians 2:1 But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
2:2 ei gar egw lupw umaj kai tij estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoj ec emou 2:2 For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me?
2:3 kai egraya umin touto auto ina mh elqwn luphn exw af wn edei me xairein pepoiqwj epi pantaj umaj oti h emh xara pantwn umwn estin 2:3 And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.
2:4 ek gar pollhj qliyewj kai sunoxhj kardiaj egraya umin dia pollwn dakruwn oux ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn exw perissoterwj eij umaj 2:4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.
2:5 ei de tij leluphken ouk eme leluphken all apo merouj ina mh epibarw pantaj umaj 2:5 But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.
2:6 ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn 2:6 Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.
2:7 wste tounantion mallon umaj xarisasqai kai parakalesai mhpwj th perissotera luph katapoqh o toioutoj 2:7 So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.
2:8 dio parakalw umaj kurwsai eij auton agaphn 2:8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.
2:9 eij touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eij panta uphkooi este 2:9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.
2 Corinthians 2:10 w de ti xarizesqe kai egw kai gar egw ei ti kexarismai w kexarismai di umaj en proswpw xristou 2 Corinthians 2:10 To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom i forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;
2:11 ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.
2:12 elqwn de eij thn trwada eij to euaggelion tou xristou kai quraj moi anewgmenhj en kuriw 2:12 Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord,
2:13 ouk esxhka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotacamenoj autoij echlqon eij makedonian 2:13 I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.
2:14 tw de qew xarij tw pantote qriambeuonti hmaj en tw xristw kai thn osmhn thj gnwsewj autou fanerounti di hmwn en panti topw 2:14 Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place.
2:15 oti xristou euwdia esmen tw qew en toij swzomenoij kai en toij apollumenoij 2:15 For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish:
2:16 oij men osmh qanatou eij qanaton oij de osmh zwhj eij zwhn kai proj tauta tij ikanoj 2:16 To the one we are the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto life. And who is sufficient for these things?
2:17 ou gar esmen wj oi polloi kaphleuontej ton logon tou qeou all wj ec eilikrineiaj all wj ek qeou katenwpion tou qeou en xristw laloumen 2:17 For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles