Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Corinthians 7

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 7

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Corinthians 7:1 tautaj oun exontej taj epaggeliaj agaphtoi kaqariswmen eautouj apo pantoj molusmou sarkoj kai pneumatoj epitelountej agiwsunhn en fobw qeou 2 Corinthians 7:1 Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
7:2 xwrhsate hmaj oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen 7:2 Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.
7:3 ou proj katakrisin legw proeirhka gar oti en taij kardiaij hmwn este eij to sunapoqanein kai suzhn 7:3 I speak not this to condemn you: for I have said before, that ye are in our hearts to die and live with you.
7:4 pollh moi parrhsia proj umaj pollh moi kauxhsij uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th xara epi pash th qliyei hmwn 7:4 Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.
7:5 kai gar elqontwn hmwn eij makedonian oudemian esxhken anesin h sarc hmwn all en panti qlibomenoi ecwqen maxai eswqen foboi 7:5 For, when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side; without were fightings, within were fears.
7:6 all o parakalwn touj tapeinouj parekalesen hmaj o qeoj en th parousia titou 7:6 Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus;
7:7 ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon xarhnai 7:7 And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced the more.
7:8 oti ei kai eluphsa umaj en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw gar oti h epistolh ekeinh ei kai proj wran eluphsen umaj 7:8 For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent: for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season.
7:9 nun xairw oux oti eluphqhte all oti eluphqhte eij metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ec hmwn 7:9 Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.
2 Corinthians 7:10 h gar kata qeon luph metanoian eij swthrian ametamelhton katergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai 2 Corinthians 7:10 For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.
7:11 idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaj poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouj agnouj einai en tw pragmati 7:11 For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.
7:12 ara ei kai egraya umin oux eineken tou adikhsantoj oude eineken tou adikhqentoj all eineken tou fanerwqhnai thn spoudhn hmwn thn uper umwn proj umaj enwpion tou qeou 7:12 Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.
7:13 dia touto parakeklhmeqa epi th paraklhsei umwn perissoterwj de mallon exarhmen epi th xara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn 7:13 Therefore we were comforted in your comfort: yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all.
7:14 oti ei ti autw uper umwn kekauxhmai ou kathsxunqhn all wj panta en alhqeia elalhsamen umin outwj kai h kauxhsij hmwn h epi titou alhqeia egenhqh 7:14 For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.
7:15 kai ta splagxna autou perissoterwj eij umaj estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn wj meta fobou kai tromou edecasqe auton 7:15 And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.
7:16 xairw oun oti en panti qarrw en umin 7:16 I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles