Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Corinthians 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Corinthians 11:1 ofelon aneixesqe mou mikron th afrosunh alla kai anexesqe mou 2 Corinthians 11:1 Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
11:2 zhlw gar umaj qeou zhlw hrmosamhn gar umaj eni andri parqenon agnhn parasthsai tw xristw 11:2 For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
11:3 foboumai de mhpwj wj o ofij euan echpathsen en th panourgia autou outwj fqarh ta nohmata umwn apo thj aplothtoj thj eij ton xriston 11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
11:4 ei men gar o erxomenoj allon ihsoun khrussei on ouk ekhrucamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edecasqe kalwj hneixesqe 11:4 For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
11:5 logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn 11:5 For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
11:6 ei de kai idiwthj tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwqentej en pasin eij umaj 11:6 But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
11:7 h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeij uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin 11:7 Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
11:8 allaj ekklhsiaj esulhsa labwn oywnion proj thn umwn diakonian 11:8 I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
11:9 kai parwn proj umaj kai usterhqeij ou katenarkhsa oudenoj to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqontej apo makedoniaj kai en panti abarh umin emauton ethrhsa kai thrhsw 11:9 And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
2 Corinthians 11:10 estin alhqeia xristou en emoi oti h kauxhsij auth ou fraghsetai eij eme en toij klimasin thj axaiaj 2 Corinthians 11:10 As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
11:11 dia ti oti ouk agapw umaj o qeoj oiden 11:11 Wherefore? because I love you not? God knoweth.
11:12 o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kauxwntai eureqwsin kaqwj kai hmeij 11:12 But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
11:13 oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metasxhmatizomenoi eij apostolouj xristou 11:13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
11:14 kai ou qaumaston autoj gar o satanaj metasxhmatizetai eij aggelon fwtoj 11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
11:15 ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metasxhmatizontai wj diakonoi dikaiosunhj wn to teloj estai kata ta erga autwn 11:15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
11:16 palin legw mh tij me doch afrona einai ei de mhge kan wj afrona decasqe me ina mikron ti kagw kauxhswmai 11:16 I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
11:17 o lalw ou lalw kata kurion all wj en afrosunh en tauth th upostasei thj kauxhsewj 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
11:18 epei polloi kauxwntai kata thn sarka kagw kauxhsomai 11:18 Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
11:19 hdewj gar anexesqe twn afronwn fronimoi ontej 11:19 For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
2 Corinthians 11:20 anexesqe gar ei tij umaj katadouloi ei tij katesqiei ei tij lambanei ei tij epairetai ei tij umaj eij proswpon derei 2 Corinthians 11:20 For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
11:21 kata atimian legw wj oti hmeij hsqenhsamen en w d an tij tolma en afrosunh legw tolmw kagw 11:21 I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
11:22 ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw 11:22 Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
11:23 diakonoi xristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoij perissoterwj en plhgaij uperballontwj en fulakaij perissoterwj en qanatoij pollakij 11:23 Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
11:24 upo ioudaiwn pentakij tessarakonta para mian elabon 11:24 Of the Jews five times received I forty stripes save one.
11:25 trij errabdisqhn apac eliqasqhn trij enauaghsa nuxqhmeron en tw buqw pepoihka 11:25 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
11:26 odoiporiaij pollakij kindunoij potamwn kindunoij lhstwn kindunoij ek genouj kindunoij ec eqnwn kindunoij en polei kindunoij en erhmia kindunoij en qalassh kindunoij en yeudadelfoij 11:26 In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
11:27 en kopw kai moxqw en agrupniaij pollakij en limw kai diyei en nhsteiaij pollakij en yuxei kai gumnothti 11:27 In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
11:28 xwrij twn parektoj h episustasij mou h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn 11:28 Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
11:29 tij asqenei kai ouk asqenw tij skandalizetai kai ouk egw puroumai 11:29 Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
2 Corinthians 11:30 ei kauxasqai dei ta thj asqeneiaj mou kauxhsomai 2 Corinthians 11:30 If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
11:31 o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou oiden o wn euloghtoj eij touj aiwnaj oti ou yeudomai 11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
11:32 en damaskw o eqnarxhj areta tou basilewj efrourei thn damaskhnwn polin piasai me qelwn 11:32 In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
11:33 kai dia quridoj en sarganh exalasqhn dia tou teixouj kai ecefugon taj xeiraj autou 11:33 And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles