Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Timothy 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 2:1 su oun teknon mou endunamou en th xariti th en xristw ihsou 2 Timothy 2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
2:2 kai a hkousaj par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoij anqrwpoij oitinej ikanoi esontai kai eterouj didacai 2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
2:3 su oun kakopaqhson wj kaloj stratiwthj ihsou xristou 2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.
2:4 oudeij strateuomenoj empleketai taij tou biou pragmateiaij ina tw stratologhsanti aresh 2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
2:5 ean de kai aqlh tij ou stefanoutai ean mh nomimwj aqlhsh 2:5 And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.
2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein 2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.
2:7 noei a legw dwh gar soi o kurioj sunesin en pasin 2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.
2:8 mnhmoneue ihsoun xriston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoj dabid kata to euaggelion mou 2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:
2:9 en w kakopaqw mexri desmwn wj kakourgoj all o logoj tou qeou ou dedetai 2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.
2 Timothy 2:10 dia touto panta upomenw dia touj eklektouj ina kai autoi swthriaj tuxwsin thj en xristw ihsou meta dochj aiwniou 2 Timothy 2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
2:11 pistoj o logoj ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen 2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoj arnhsetai hmaj 2:12 If we suffer, we shall also reign with him : if we deny him, he also will deny us:
2:13 ei apistoumen ekeinoj pistoj menei arnhsasqai eauton ou dunatai 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.
2:14 tauta upomimnhske diamarturomenoj enwpion tou kuriou mh logomaxein eij ouden xrhsimon epi katastrofh twn akouontwn 2:14 Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.
2:15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaisxunton orqotomounta ton logon thj alhqeiaj 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
2:16 taj de bebhlouj kenofwniaj periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaj 2:16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
2:17 kai o logoj autwn wj gaggraina nomhn ecei wn estin umenaioj kai filhtoj 2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;
2:18 oitinej peri thn alhqeian hstoxhsan legontej thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin 2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.
2:19 o men toi stereoj qemelioj tou qeou esthken exwn thn sfragida tauthn egnw kurioj touj ontaj autou kai aposthtw apo adikiaj paj o onomazwn to onoma xristou 2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.
2 Timothy 2:20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh xrusa kai argura alla kai culina kai ostrakina kai a men eij timhn a de eij atimian 2 Timothy 2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.
2:21 ean oun tij ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoj eij timhn hgiasmenon kai euxrhston tw despoth eij pan ergon agaqon htoimasmenon 2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work.
2:22 taj de newterikaj epiqumiaj feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraj kardiaj 2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
2:23 taj de mwraj kai apaideutouj zhthseij paraitou eidwj oti gennwsin maxaj 2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.
2:24 doulon de kuriou ou dei maxesqai all hpion einai proj pantaj didaktikon anecikakon 2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
2:25 en praothti paideuonta touj antidiatiqemenouj mhpote dw autoij o qeoj metanoian eij epignwsin alhqeiaj 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;
2:26 kai ananhywsin ek thj tou diabolou pagidoj ezwgrhmenoi up autou eij to ekeinou qelhma 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles