Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Timothy 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 3:1 touto de ginwske oti en esxataij hmeraij ensthsontai kairoi xalepoi 2 Timothy 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazonej uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeij axaristoi anosioi 3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateij anhmeroi afilagaqoi 3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
3:4 prodotai propeteij tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi 3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
3:5 exontej morfwsin eusebeiaj thn de dunamin authj hrnhmenoi kai toutouj apotrepou 3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontej eij taj oikiaj kai aixmalwteuontej ta gunaikaria seswreumena amartiaij agomena epiqumiaij poikilaij 3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eij epignwsin alhqeiaj elqein dunamena 3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
3:8 on tropon de iannhj kai iambrhj antesthsan mwusei outwj kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin 3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloj estai pasin wj kai h ekeinwn egeneto 3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
2 Timothy 3:10 su de parhkolouqhkaj mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh 2 Timothy 3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
3:11 toij diwgmoij toij paqhmasin oia moi egeneto en antioxeia en ikoniw en lustroij oiouj diwgmouj uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioj 3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
3:12 kai pantej de oi qelontej eusebwj zhn en xristw ihsou diwxqhsontai 3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohtej prokoyousin epi to xeiron planwntej kai planwmenoi 3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
3:14 su de mene en oij emaqej kai epistwqhj eidwj para tinoj emaqej 3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
3:15 kai oti apo brefouj ta iera grammata oidaj ta dunamena se sofisai eij swthrian dia pistewj thj en xristw ihsou 3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
3:16 pasa grafh qeopneustoj kai wfelimoj proj didaskalian proj elegxon proj epanorqwsin proj paideian thn en dikaiosunh 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
3:17 ina artioj h o tou qeou anqrwpoj proj pan ergon agaqon echrtismenoj 3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles