Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 2 Timothy 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4

2 Timothy Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 4:1 diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou xristou tou mellontoj krinein zwntaj kai nekrouj kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou 2 Timothy 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
4:2 khrucon ton logon episthqi eukairwj akairwj elegcon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didaxh 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
4:3 estai gar kairoj ote thj ugiainoushj didaskaliaj ouk anecontai alla kata taj epiqumiaj taj idiaj eautoij episwreusousin didaskalouj knhqomenoi thn akohn 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
4:4 kai apo men thj alhqeiaj thn akohn apostreyousin epi de touj muqouj ektraphsontai 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson 4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.
4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairoj thj emhj analusewj efesthken 4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
4:7 ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
4:8 loipon apokeitai moi o thj dikaiosunhj stefanoj on apodwsei moi o kurioj en ekeinh th hmera o dikaioj krithj ou monon de emoi alla kai pasin toij hgaphkosin thn epifaneian autou 4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.
4:9 spoudason elqein proj me taxewj 4:9 Do thy diligence to come shortly unto me:
2 Timothy 4:10 dhmaj gar me egkatelipen agaphsaj ton nun aiwna kai eporeuqh eij qessalonikhn krhskhj eij galatian titoj eij dalmatian 2 Timothy 4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.
4:11 loukaj estin monoj met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi euxrhstoj eij diakonian 4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.
4:12 tuxikon de apesteila eij efeson 4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus.
4:13 ton felonhn on apelipon en trwadi para karpw erxomenoj fere kai ta biblia malista taj membranaj 4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments.
4:14 alecandroj o xalkeuj polla moi kaka enedeicato apodwh autw o kurioj kata ta erga autou 4:14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:
4:15 on kai su fulassou lian gar anqesthken toij hmeteroij logoij 4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.
4:16 en th prwth mou apologia oudeij moi sumparegeneto alla pantej me egkatelipon mh autoij logisqeih 4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.
4:17 o de kurioj moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoj leontoj 4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
4:18 kai rusetai me o kurioj apo pantoj ergou ponhrou kai swsei eij thn basileian autou thn epouranion w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.
4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.
2 Timothy 4:20 erastoj emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta 2 Timothy 4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.
4:21 spoudason pro xeimwnoj elqein aspazetai se eubouloj kai poudhj kai linoj kai klaudia kai oi adelfoi pantej 4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.
4:22 o kurioj ihsouj xristoj meta tou pneumatoj sou h xarij meq umwn amhn 4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles