Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Galatians 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Galatians 1:1 pauloj apostoloj ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou xristou kai qeou patroj tou egeirantoj auton ek nekrwn Galatians 1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
1:2 kai oi sun emoi pantej adelfoi taij ekklhsiaij thj galatiaj 1:2 And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
1:3 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj kai kuriou hmwn ihsou xristou 1:3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
1:4 tou dontoj eauton uper twn amartiwn hmwn opwj ecelhtai hmaj ek tou enestwtoj aiwnoj ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroj hmwn 1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
1:5 w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 1:5 To whom be glory for ever and ever. Amen.
1:6 qaumazw oti outwj taxewj metatiqesqe apo tou kalesantoj umaj en xariti xristou eij eteron euaggelion 1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
1:7 o ouk estin allo ei mh tinej eisin oi tarassontej umaj kai qelontej metastreyai to euaggelion tou xristou 1:7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
1:8 alla kai ean hmeij h aggeloj ec ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw 1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
1:9 wj proeirhkamen kai arti palin legw ei tij umaj euaggelizetai par o parelabete anaqema estw 1:9 As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
Galatians 1:10 arti gar anqrwpouj peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoij areskein ei gar eti anqrwpoij hreskon xristou douloj ouk an hmhn Galatians 1:10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
1:11 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon 1:11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
1:12 oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidaxqhn alla di apokaluyewj ihsou xristou 1:12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
1:13 hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn 1:13 For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
1:14 kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouj sunhlikiwtaj en tw genei mou perissoterwj zhlwthj uparxwn twn patrikwn mou paradosewn 1:14 And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
1:15 ote de eudokhsen o qeoj o aforisaj me ek koiliaj mhtroj mou kai kalesaj dia thj xaritoj autou 1:15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
1:16 apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toij eqnesin euqewj ou prosaneqemhn sarki kai aimati 1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
1:17 oude anhlqon eij ierosoluma proj touj pro emou apostolouj all aphlqon eij arabian kai palin upestreya eij damaskon 1:17 Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
1:18 epeita meta eth tria anhlqon eij ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proj auton hmeraj dekapente 1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
1:19 eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou 1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
Galatians 1:20 a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai Galatians 1:20 Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
1:21 epeita hlqon eij ta klimata thj suriaj kai thj kilikiaj 1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
1:22 hmhn de agnooumenoj tw proswpw taij ekklhsiaij thj ioudaiaj taij en xristw 1:22 And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
1:23 monon de akouontej hsan oti o diwkwn hmaj pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei 1:23 But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
1:24 kai edocazon en emoi ton qeon 1:24 And they glorified God in me.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles