Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Galatians 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Galatians 4:1 legw de ef oson xronon o klhronomoj nhpioj estin ouden diaferei doulou kurioj pantwn wn Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;
4:2 alla upo epitropouj estin kai oikonomouj axri thj proqesmiaj tou patroj 4:2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
4:3 outwj kai hmeij ote hmen nhpioi upo ta stoixeia tou kosmou hmen dedoulwmenoi 4:3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
4:4 ote de hlqen to plhrwma tou xronou ecapesteilen o qeoj ton uion autou genomenon ek gunaikoj genomenon upo nomon 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,
4:5 ina touj upo nomon ecagorash ina thn uioqesian apolabwmen 4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
4:6 oti de este uioi ecapesteilen o qeoj to pneuma tou uiou autou eij taj kardiaj umwn krazon abba o pathr 4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
4:7 wste ouketi ei douloj all uioj ei de uioj kai klhronomoj qeou dia xristou 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.
4:8 alla tote men ouk eidotej qeon edouleusate toij mh fusei ousin qeoij 4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
4:9 nun de gnontej qeon mallon de gnwsqentej upo qeou pwj epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwxa stoixeia oij palin anwqen douleuein qelete 4:9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?
Galatians 4:10 hmeraj parathreisqe kai mhnaj kai kairouj kai eniautouj Galatians 4:10 Ye observe days, and months, and times, and years.
4:11 foboumai umaj mhpwj eikh kekopiaka eij umaj 4:11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.
4:12 ginesqe wj egw oti kagw wj umeij adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate 4:12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.
4:13 oidate de oti di asqeneian thj sarkoj euhggelisamhn umin to proteron 4:13 Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first.
4:14 kai ton peirasmon mou ton en th sarki mou ouk ecouqenhsate oude eceptusate all wj aggelon qeou edecasqe me wj xriston ihsoun 4:14 And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, even as Christ Jesus.
4:15 tij oun hn o makarismoj umwn marturw gar umin oti ei dunaton touj ofqalmouj umwn ecorucantej an edwkate moi 4:15 Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me.
4:16 wste exqroj umwn gegona alhqeuwn umin 4:16 Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?
4:17 zhlousin umaj ou kalwj alla ekkleisai umaj qelousin ina autouj zhloute 4:17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
4:18 kalon de to zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me proj umaj 4:18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.
4:19 teknia mou ouj palin wdinw axrij ou morfwqh xristoj en umin 4:19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,
Galatians 4:20 hqelon de pareinai proj umaj arti kai allacai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin Galatians 4:20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.
4:21 legete moi oi upo nomon qelontej einai ton nomon ouk akouete 4:21 Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
4:22 gegraptai gar oti abraam duo uiouj esxen ena ek thj paidiskhj kai ena ek thj eleuqeraj 4:22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.
4:23 all o men ek thj paidiskhj kata sarka gegennhtai o de ek thj eleuqeraj dia thj epaggeliaj 4:23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise.
4:24 atina estin allhgoroumena autai gar eisin ai duo diaqhkai mia men apo orouj sina eij douleian gennwsa htij estin agar 4:24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.
4:25 to gar agar sina oroj estin en th arabia sustoixei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn authj 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.
4:26 h de anw ierousalhm eleuqera estin htij estin mhthr pantwn hmwn 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
4:27 gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhcon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thj erhmou mallon h thj exoushj ton andra 4:27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.
4:28 hmeij de adelfoi kata isaak epaggeliaj tekna esmen 4:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
4:29 all wsper tote o kata sarka gennhqeij ediwken ton kata pneuma outwj kai nun 4:29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.
Galatians 4:30 alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion authj ou gar mh klhronomhsh o uioj thj paidiskhj meta tou uiou thj eleuqeraj Galatians 4:30 Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.
4:31 ara adelfoi ouk esmen paidiskhj tekna alla thj eleuqeraj 4:31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles