Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Galatians 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Galatians Chapter 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Galatians 6:1 adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoj en tini paraptwmati umeij oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoj skopwn seauton mh kai su peirasqhj Galatians 6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
6:2 allhlwn ta barh bastazete kai outwj anaplhrwsate ton nomon tou xristou 6:2 Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
6:3 ei gar dokei tij einai ti mhden wn eauton frenapata 6:3 For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
6:4 to de ergon eautou dokimazetw ekastoj kai tote eij eauton monon to kauxhma ecei kai ouk eij ton eteron 6:4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
6:5 ekastoj gar to idion fortion bastasei 6:5 For every man shall bear his own burden.
6:6 koinwneitw de o kathxoumenoj ton logon tw kathxounti en pasin agaqoij 6:6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
6:7 mh planasqe qeoj ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoj touto kai qerisei 6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
6:8 oti o speirwn eij thn sarka eautou ek thj sarkoj qerisei fqoran o de speirwn eij to pneuma ek tou pneumatoj qerisei zwhn aiwnion 6:8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
6:9 to de kalon poiountej mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi 6:9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Galatians 6:10 ara oun wj kairon exomen ergazwmeqa to agaqon proj pantaj malista de proj touj oikeiouj thj pistewj Galatians 6:10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
6:11 idete phlikoij umin grammasin egraya th emh xeiri 6:11 Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
6:12 osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umaj peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou xristou diwkwntai 6:12 As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
6:13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umaj peritemnesqai ina en th umetera sarki kauxhswntai 6:13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
6:14 emoi de mh genoito kauxasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou xristou di ou emoi kosmoj estaurwtai kagw tw kosmw 6:14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
6:15 en gar xristw ihsou oute peritomh ti isxuei oute akrobustia alla kainh ktisij 6:15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
6:16 kai osoi tw kanoni toutw stoixhsousin eirhnh ep autouj kai eleoj kai epi ton israhl tou qeou 6:16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
6:17 tou loipou kopouj moi mhdeij parexetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw 6:17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
6:18 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta tou pneumatoj umwn adelfoi amhn 6:18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles