Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 4

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 4.

Interlinear index

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

GALATIANS Chapter 4

1.
3004
λέγω
I say
1161
δέ
And
1909
ἐφ᾽
for
3745
ὅσον
as long
5550
χρόνον
a time
3588

the
2818
κληρονόμος
heir
3516
νήπιός
an infant
2076
ἐστιν
is,
3762
οὐδὲν
nothing
1308
διαφέρει
he differs
1401
δούλου
from a servant,
2962
κύριος
Lord
3956
πάντων
of all
5607
ὤν
being;
2.
235
ἀλλὰ
But
5259
ὑπὸ
under
2012
ἐπιτρόπους
guardians
2076
ἐστὶν
is
2532
καὶ
and
3623
οἰκονόμους
stewards
891
ἄχρι
until
3588
τῆς
the
4287
προθεσμίας
time set before

 
by
3588
τοῦ
the
3962
πατρός
father.

3.
3779
οὕτως
So
2532
καὶ
also
2049
ἡμεῖς
we,
2753
ὅτε
when
2258
ἦμεν
we were
3516
νήπιοι
infants,
5259
ὑπὸ
under
3588
τὰ
the
4747
στοιχεῖα
principles
3588
τοῦ
of the
2889
κόσμου
world
2258
ἦμεν
we were
1402
δεδουλωμένοι
were in bondage.
4.
3753
ὅτε
when
1161
δὲ
But
2064
ἦλθεν
came
3588
τὸ
the
4138
πλήρωμα
fullness
3588
τοῦ
of the
5550
χρόνου
time,
1821
ἐξαπέστειλεν
sent
3588

the
2316
θεὸς
God
3588
τὸν
the
5207
υἱὸν
son
848
αὐτοῦ
of him,
1096
γενόμενον
coming
1537
ἐκ
out of
1135
γυναικός
a woman
1096
γενόμενον
coming
5259
ὑπὸ
under

 
the
3551
νόμον
law,
5.
2443
ἵνα
That
3588
τοὺς
those
5259
ὑπὸ
under

 
the
3551
νόμον
law
1805
ἐξαγοράσῃ
he might redeem,
2443
ἵνα
that
3588
τὴν
the
5206
υἱοθεσίαν
adoption of sons
618
ἀπολάβωμεν
we may receive.
6.
3754
ὅτι
because
1161
δέ
And
2075
ἐστε
you are
5207
υἱοί
sons,
1821
ἐξαπέστειλεν
has sent
3588

the
2316
θεὸς
God
3588
τὸ
the
4151
πνεῦμα
Spirit
3588
τοῦ
of the
5207
υἱοῦ
son
848
αὐτοῦ
of him
1519
εἰς
into
3588
τὰς
the
2588
καρδίας
hearts
5216
ὑμῶν
of you,
2896
κρᾶζον
crying,
5
αββα
Abba
3588

the
3962
πατήρ
Father.
7.
5620
ὥστε
So that
3765
οὐκέτι
no longer
1487
εἶ
you are
1401
δοῦλος
a servant,
235
ἀλλ᾽
but
5207
υἱός
a son,
1487
εἰ
if
1161
δὲ
and
5207
υἱός
a son,
2532
καὶ
also
2818
κληρονόμος
an heir
2316
θεοῦ
of God
1223
διὰ
through
5547
χριστοῦ
Christ.
8.
235
ἀλλὰ
But
5119
τότε
then
3303
μὲν
indeed,
3756
οὐκ
not
1493
εἰδότες
knowing
2316
θεὸν
God,
1398
ἐδουλεύσατε
you served
3588
τοῖς
those
3361
μὴ
not
5449
φύσει
by nature
5607
οὖσιν
being
2316
θεοῖς
gods.
9.
3568
νῦν
now
1161
δὲ
But
1097
γνόντες
having known
2316
θεόν
God,
3123
μᾶλλον
rather
1161
δὲ
but
1097
γνωσθέντες
having been known
5259
ὑπὸ
by
2316
θεοῦ
God,
4459
πῶς
how
1994
ἐπιστρέφετε
do you turn
3825
πάλιν
again
1909
ἐπὶ
to
3588
τὰ
the
772
ἀσθενῆ
weak
2532
καὶ
and
4434
πτωχὰ
poor
4747
στοιχεῖα
principles
3739
οἷς
to which
3825
πάλιν
again
509
ἄνωθεν
anew
1398
δουλεύειν
to serve
2309
θέλετε
you desire?
10.
2250
ἡμέρας
Days
3906
παρατηρεῖσθε
you observe,
2532
καὶ
and
3376
μῆνας
months,
2532
καὶ
and
2540
καιροὺς
times,
2532
καὶ
and
1763
ἐνιαυτούς
years,
11.
5399
φοβοῦμαι
I am afraid

 
for
5209
ὑμᾶς
you,
3381
μήπως
lest somehow
1500
εἰκῇ
in vain
2872
κεκοπίακα
I have laboured
1519
εἰς
for
5209
ὑμᾶς
you.
12.
1096
γίνεσθε
Become
5613
ὡς
as
1473
ἐγώ
I

 
am,
3754
ὅτι
that
2504
κἀγὼ
I also

 
may be
5613
ὡς
as
5210
ὑμεῖς
you

 
are:
80
ἀδελφοί
brothers,
1189
δέομαι
I entreat
5216
ὑμῶν
you:

 
in
3762
οὐδέν
nothing
3165
με
me
91
ἠδικήσατε
you wronged.
13.
1492
οἴδατε
you know
1161
δὲ
And
3754
ὅτι
that
1223
δι᾽
through
769
ἀσθένειαν
weakness
3588
τῆς
of the
4561
σαρκὸς
flesh
2097
εὐηγγελισάμην
I preached the gospel
5213
ὑμῖν
to you
3588
τὸ
the
4386
πρότερον
before.
14.
2532
καὶ
And
3588
τὸν
the
3906
πειρασμὸν
trial
3450
μου
of me,
3588
τὸν
the

 
trial
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
4561
σαρκί
flesh
3450
μοῦ
of me,
3756
οὐκ
not
1848
ἐξουθενήσατε
you did despise
3761
οὐδὲ
nor
1609
ἐξεπτύσατε
reject,
235
ἀλλ᾽
but
5613
ὡς
as
32
ἄγγελον
an angel
2316
θεοῦ
of God
1209
ἐδέξασθέ
you received
3165
με
me
5613
ὡς
as
5547
χριστὸν
Christ
2424
ἰησοῦν
Jesus.
15.
5101
τίς
What
3767
οὖν
then
2258
ἧν
was
3588

the
3107
μακαρισμὸς
blessedness
5216
ὑμῶν
of you?
3140
μαρτυρῶ
I witness
1063
γὰρ
For
5213
ὑμῖν
to you
3754
ὅτι
that
1487
εἰ
if
1415
δυνατὸν
possible,
3588
τοὺς
the
3788
ὀφθαλμοὺς
eyes
5216
ὑμῶν
of you
1846
ἐξορύξαντες
you plucked out
302
ἂν
might have

 
and
1325
ἐδώκατέ
given
3427
μοι
to me.
16.
5620
ὥστε
So then,
2190
ἐχθρὸς
an enemy
5216
ὑμῶν
of you
1096
γέγονα
have I become
226
ἀληθεύων
by speaking truth
5213
ὑμῖν
to you?
17.
2206
ζηλοῦσιν
They are zealous
5209
ὑμᾶς
for you,
3756
οὐ
not
2573
καλῶς
well
235
ἀλλὰ
but,
1576
ἐκκλεῖσαι
to shut out
5209
ὑμᾶς
you
2309
θέλουσιν
they desire,
2443
ἵνα
that
846
αὐτοὺς
for them
2206
ζηλοῦτε
you may be zealous.
18.
2570
καλὸν
good
1161
δὲ
But

 
it is
3588/2206
τὸ ζηλοῦσθαι
to be zealous
1722
ἐν
in
2570
καλῷ
good
3842
πάντοτε
always,
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
3440
μόνον
only
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
3918
παρεῖναί
being present
3165
με
me
4314
πρὸς
with
5209
ὑμᾶς
you.
19.
5040
τεκνία
Children
3450
μου
of me,

 
for
3739
οὓς
whom
3825
πάλιν
again
5605
ὠδίνω
I travail
891
ἄχρις
until
3739
οὗ
of whom
3445
μορφωθῇ
may be formed
5547
χριστὸς
Christ
1722
ἐν
in
5213
ὑμῖν
you,
20.
2309
ἤθελον
I desired
1161
δὲ
And
3918
παρεῖναι
to be present
4314
πρὸς
with
5209
ὑμᾶς
you
737
ἄρτι
now,
2532
καὶ
and
236
ἀλλάξαι
to change
3588
τὴν
the
5456
φωνήν
voice
3450
μου
of me,
3754
ὅτι
because
639
ἀποροῦμαι
I am doubting
1722
ἐν
in
5213
ὑμῖν
you.
21.
3004
λέγετέ
Tell
3427
μοι
me,
3588
οἱ
those
5259
ὑπὸ
under

 
the
3551
νόμον
law
2309
θέλοντες
desiring
1511
εἶναι
to be,
3588
τὸν
the
3551
νόμον
law
3756
οὐκ
not
191
ἀκούετε
do you hear?
22.
1125
γέγραπται
it is written
1063
γὰρ
For
3754
ὅτι
that
11
ἀβραὰμ
Abraham
1417
δύο
two
5207
υἱοὺς
sons
2192
ἔσχεν
had
1520
ἕνα
one
1537
ἐκ
by
3588
τῆς
the
3814
παιδίσκης
maid-servant
2532
καὶ
and
1520
ἕνα
one
1537
ἐκ
by
3588
τῆς
the
1658
ἐλευθέρας
free

 
woman.
23.
235
ἀλλ᾽
But
3588

the
3303
μὲν
indeed

 
son
1537
ἐκ
of
3588
τῆς
the
3814
παιδίσκης
maid-servant
2596
κατὰ
according to

 
the
4561
σάρκα
flesh
1080
γεγέννηται
was born;
3588

the
1161
δὲ
and

 
son
1537
ἐκ
of
3588
τῆς
the
1658
ἐλευθέρας
free

 
woman
1223
διὰ
through
3588
τῆς
the
1860
ἐπαγγελίας
promise.
24.
3748
ἅτινά
Which
2076
ἐστιν
is
238
ἀλληγορούμενα
being allegorized;
3778
αὗται
these
1063
γάρ
for
1526
εἰσιν
are
3588
αἱ
the
1417
δύο
two
1242
διαθῆκαι
covenants;
3391
μία
one
3303
μὲν
indeed
575
ἀπὸ
from
3735
ὄρους
mount
4614
σινᾶ
Sinai
1519
εἰς
into
1397
δουλείαν
bondage
1080
γεννῶσα
brings forth,
3748
ἥτις
which
2076
ἐστὶν
is
28
ἁγάρ
Hagar.
25.
3588
τὸ
the
1063
γὰρ
For
28
ἁγὰρ
Hagar
4614
σινᾶ
Sinai
3735
ὄρος
mount
2076
ἐστὶν
is
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
688
ἀραβίᾳ
Arabia,
4960
συστοιχεῖ
corresponds to
1161
δὲ
and
3588
τῇ
the
3568
νῦν
now
2419
ἰερουσαλήμ
Jerusalem,
1398
δουλεύει
is in bondage
1161
δὲ
and
3326
μετὰ
with
3588
τῶν
the
5043
τέκνων
children
848
αὐτῆς
of her.
26.
3588

the
1161
δὲ
But
507
ἄνω
above
2419
ἰερουσαλήμ
Jerusalem,
1658
ἐλευθέρα
free
2076
ἐστίν
is,
3748
ἥτις
who
2076
ἐστὶν
is

 
the
3384
μήτηρ
mother
3956
πάντων
of all
2257
ἡμῶν
of us;
27.
1125
γέγραπται
it is written
1063
γάρ
For,
2165
εὐφράνθητι
Rejoice

 
you
4723
στεῖρα
barren,
3588

the

 
one
3756
οὐ
not
5088
τίκτουσα
bearing;
4486
ῥῆξον
break forth
2532
καὶ
and
994
βόησον
cry out,
3588

the

 
one
3756
οὐκ
not
5605
ὠδίνουσα
travailing,
3754
ὅτι
for
4183
πολλὰ
many

 
are
3588
τὰ
the
5043
τέκνα
children
3588
τῆς
of the
2048
ἐρήμου
desolate,
4183
μᾶλλον
more
2228

than
3588
τῆς
the

 
one
2192
ἐχούσης
having
3588
τὸν
the
435
ἄνδρα
husband.
28.
2249
ἡμεῖς
we
1161
δέ
But,
80
ἀδελφοί
brothers,
2596
κατὰ
according to
2464
ἰσαὰκ
Isaac,
1860
ἐπαγγελίας
of promise
5043
τέκνα
children
2070
ἐσμέν
are,
29.
235
ἀλλ᾽
But
5618
ὥσπερ
as
5119
τότε
then,
3588

the

 
one
2596
κατὰ
according to

 
the
4561
σάρκα
flesh
1080
γεννηθεὶς
having been born,
1377
ἐδίωκεν
persecuted
3588
τὸν
the

 
one born
2596
κατὰ
according to

 
the
4151
πνεῦμα
Spirit,
3779
οὕτως
so
2532
καὶ
also
3568
νῦν
now.
30.
235
ἀλλὰ
But
5101
τί
what
3004
λέγει
says
3588

the
1124
γραφή
scripture?
1544
ἕκβαλε
Cast out
3588
τὴν
the
3814
παιδίσκην
maid-servant
2532
καὶ
and
3588
τὸν
the
5207
υἱὸν
son
848
αὐτῆς
of her;
3756
οὐ
surely
1063
γὰρ
for
3361
μὴ
not
2816
κληρονομήσῃ
shall inherit
3588

the
5207
υἱὸς
son
3588
τῆς
of the
3814
παιδίσκης
maid-servant
3326
μετὰ
with
3588
τοῦ
the
5207
υἱοῦ
son
3588
τῆς
the
1658
ἐλευθέρας
free

 
woman.
31.
686
ἄρα
So then
80
ἀδελφοί
brothers,
3756
οὐκ
not
2070
ἐσμὲν
we are
3814
παιδίσκης
of a maid-servant
5043
τέκνα
children,
235
ἀλλὰ
but
3588
τῆς
of the
1658
ἐλευθέρας
free.

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top