Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 5

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 5.

YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 04 || 5 || 06 ||

GALATIANS Chapter 5

1.
3588

τῇ
in the
1657
eleutheria
ἐλευθερίᾳ
freedom
3767
oun
οὖν
Therefore,
3739


in which
5547
christos
χριστὸς
Christ
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1659
ēleutherōsen
ἠλευθέρωσεν
made free
4739
stēkete
στήκετε
stand firm,
2532
kai
καὶ
and
3361

μὴ
not
3825
palin
πάλιν
again
2218
zugō
ζυγῷ
with a yoke
1397
douleias
δουλείας
of bondage
1758
enechesthe
ἐνέχεσθε
be held.
2.
2396
ide
ἴδε
Look,
1473
egō
ἐγὼ
I
3972
paulos
παῦλος
Paul
3004
legō
λέγω
say
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
3754
hoti
ὅτι
that
1437
ean
ἐὰν
if
4059
peritemnēsthe
περιτέμνησθε
you are circumcised
5547
christos
χριστὸς
Christ
5209
humās
ὑμᾶς
you
3762
ouden
οὐδὲν
nothing
5623
ōphelēsei
ὠφελήσει
shall profit.
3.
3143//1161
marturomai de
μαρτύρομαι δὲ
And I testify
3825
palin
πάλιν
again
3956
panti
παντὶ
to every
444
anthrōpō
ἀνθρώπῳ
man
4059
peritemnomenō
περιτεμνομένῳ
being circumcised,
3754
hoti
ὅτι
that
3781
opheiletēs
ὀφειλέτης
a debtor
2076
estin
ἐστὶν
he is
3650
holon
ὅλον
whole
3588
ton
τὸν
the
3551
nomon
νόμον
law
4160
poiēsai
ποιῆσαι
to do.
4.
2673
karērgēthēte
κατηργήθητε
You were cut off
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3748
hoitines
οἵτινες
whoever


 
of you
1722
en
ἐν
by
3441
nomō
νόμῳ
the law
1344
dikaiousthe
δικαιοῦσθε
are being justified,
3588
tēs
τῆς
the
5485
charitos
χάριτος
grace
1601
exepesate
ἐξεπέσατε
you fell from.
5.
4704//1063
hēmeis gar
ἡμεῖς γάρ
For we
4151
pneumati
πνεύματι
by the Spirit,
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
faith
1680
elpida
ἐλπίδα
the hope
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
of righteousness
553
apekdechometha
ἀπεκδεχόμεθα
we wait for.
6.
1722//1063
en gar
ἐν γάρ
For in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
3777
oute
οὔτε
neither
4061
peritomē
περιτομή
circumcision
5100
ti
τι
anything
2480
ischuei
ἰσχύει
can do,
3777
oute
οὔτε
nor
203
akrobustia
ἀκροβυστία
uncircumcision,
235
alla
ἀλλὰ
but
4102
pistis
πίστις
faith
1223
di'
δι᾽
through
26
agapēs
ἀγάπης
love
1754
energoumenē
ἐνεργουμένη
working.
7.
5143
etrechete
ἐτρέχετε
You were running
2573
kalōs
καλῶς
well,
5101
tis
τίς
who
5209
humās
ὑμᾶς
you
348
anekopsen
ἀνέκοψεν
has hindered
3588

τῇ
by the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
truth
3361

μὴ
not
3982
peithesthai
πείθεσθαι
to be persuaded?
8.
3588


The
3988
peismonē
πεισμονὴ
influence


 
is
3756
ouk
οὐκ
not
1537
ek
ἐκ
from
3588
tou
τοῦ
the


 
one
2564
kalountos
καλοῦντος
calling
5209
humās
ὑμᾶς
you.
9.
3398
mikra
μικρὰ
A little
2219
zumē
ζύμη
leaven
3650
holon
ὅλον
whole
3588
to
τὸ
the
5545
phurama
φύραμα
lump
2220
zumoi
ζυμοῖ
leavens.


 
10.
1473
egō
ἐγὼ
I
3982
pepoitha
πέποιθα
trust
1519
eis
εἰς
for
5209
humās
ὑμᾶς
you
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord,
3754
hoti
ὅτι
that
3762
ouden
οὐδὲν
nothing
235
allo
ἄλλο
otherwise
5426
phronēsete
φρονήσετε
you will think:
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
but the


 
one
5209
humās
ὑμᾶς
you
5015
parassōn
ταράσσων
troubling
941
bastasei
βαστάσει
shall bear
3588
to
τὸ
the
2917
krima
κρίμα
judgement
3748//302
hostis an
ὅστις ἂν
whoever
1510


he may be.
11.
1473//1063
egō de
ἐγὼ δὲ
And I,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
1487
ei
εἰ
if
4061
peritomēn
περιτομὴν
circumcision
2089
eti
ἔτι
still
2784
kērussō
κηρύσσω
I preach,
5101
ti
τί
why
2089
eti
ἔτι
still
1377
diōkomai
διώκομαι
am I persecuted?
686
ara
ἄρα
Then
2673
katērgētai
κατήργηται
has been done away
3588
to
τὸ
the
4625
skandalon
σκάνδαλον
stumbling-block
3588
tou
τοῦ
of the
4716
staurou
σταυροῦ
cross.
12.
3785
ophelon
ὄφελον
O that
2532
kai
καὶ
even
609
apokopsontai
ἀποκόψονται
would cut themselves off,
3588
hoi
οἱ
those
387
anastatountes
ἀναστατοῦντες
confusing
5209
humās
ὑμᾶς
you.
13.
5210//1063
humeis gar
ὑμεῖς γάρ
For you
1909
ep'
ἐπ᾽
to
1657
eleutheria
ἐλευθερίᾳ
freedom
2563
eklēthēte
ἐκλήθητε
were called,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
3440
monon
μόνον
only
3361

μὴ
not
3588
tēn
τὴν
the
1657
eleutherian
ἐλευθερίαν
freedom
1519
eis
εἰς
for
874
aphormēn
ἀφορμὴν
an opportunity
3588

τῇ
to the
4561
sarki
σαρκί
flesh,
235
alla
ἀλλὰ
but
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
26
agapēs
ἀγάπης
love
1398
douleuete
δουλεύετε
serve
240
allēlois
ἀλλήλοις
one another.
14.
3588//1063
ho gar
ὁ γάρ
For the
3956
pās
πᾶς
all
3551
nomos
νόμος
law
1722
en
ἐν
in
1520
heni
ἑνὶ
one
3056
logō
λόγῳ
word
4137
plēroutai
πληροῦται
is fulfilled,
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the


 
word,
25
agapēseis
ἀγαπήσεις
You shall love
3588
ton
τὸν
the
4139
plēsion
πλησίον
neighbour
4675
sou
σου
of you
5613
hōs
ὡς
as
1438
eauton
εαυτόν
yourself.
15.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
But if
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
1143
daknete
δάκνετε
you bite
2532
kai
καὶ
and
2719
katesthiete
κατεσθίετε
devour,
991
blepete
βλέπετε
see


 
that
3361

μὴ
not
5259
hupo
ὑπό
by
240
allēlōn
ἀλλήλων
one another
355
analōthēte
ἀναλωθῆτε
you are consumed.
16.
3004//1161
legō de
λέγω δὲ
And I say,
4151
pneumati
πνεύματι
In the Spirit
4043
peripateite
περιπατεῖτε
walk
2532
kai
καὶ
and
1939
epithumian
ἐπιθυμίαν
the lust
4561
sarkos
σαρκὸς
of the flesh
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
5055
telesēte
τελέσητε
you shall fulfil.
17.
3588//1063
ho gar
ὁ γάρ
For the
4561
sarx
σὰρξ
flesh
1937
epithumei
ἐπιθυμεῖ
lusts
2596
kata
κατὰ
against
3588
tou
τοῦ
the
4151
pneumatos
πνεύματος
Spirit,
3588//1161
to de
τὸ δὲ
and the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
2596
kata
κατὰ
against
3588
tēs
τῆς
the
4561
sarkos
σαρκός
flesh,
5023//1161
tauta de
ταῦτα δὲ
and these


 
are
480
antikeitai
ἀντίκειται
contrary
240
allēlois
ἀλλήλοις
to one another,
2443
hina
ἵνα
that
3361

μὴ
not
3739
ha

what
302
an
ἂν
ever
2309
thelēte
θέλητε
you would
5023
tauta
ταῦτα
these
4160
poiēte
ποιῆτε
you may do.
18.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
But if
4151
pneumati
πνεύματι
by the Spirit
71
agesthe
ἄγεσθε
you are led
3756
ouk
οὐκ
not
2075
este
ἐστὲ
you are
5259
hupo
ὑπὸ
under
3551
nomon
νόμον
the law.
19.
5318//1161
phanera de
φανερὰ δὲ
Now apparent
2076
estin
ἐστιν
are
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκός
flesh,
3748
hatina
ἅτινά
which
2076
estin
ἐστιν
are:
3430
moicheia
μοιχεία
adultery,
4202
porneia
πορνεία
fornication,
167
akatharsia
ἀκαθαρσία
uncleanness,
766
aselgeia
ἀσέλγεια
lack of self-control,
20.
1495
eidōlolatreia
εἰδωλολατρεία
Idolatry,
5331
pharmakeia
φαρμακεία
use of drugs,
2189
echthrai
ἔχθραι
enmity,
2054
ereis
ἔρεις
strife,
2205
zēloi
ζῆλοι
jealousy,
2372
thumoi
θυμοί
wrath,
2052
eritheiai
ἐριθείαι
selfishness,
1370
dichostasiai
διχοστασίαι
divisions,
139
haireseis
αἱρέσεις
heresies,
21.
5355
phthonoi
φθόνοι
Envy,
5408
phonoi
φόνοι
murders,
3178
methai
μέθαι
drunkenness,
2970
kōmoi
κῶμοι
revelling,
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
the


 
things
3664
homoia
ὅμοια
like
5125
toutois
τούτοις
these
3739
ha

which
4302
prolegō
προλέγω
I tell before
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
2531
kathōs
καθὼς
even as
2532
kai
καὶ
also
4277
proeipon
προεῖπον
I said before,
3754
hoti
ὅτι
that
3588
hoi
οἱ
those
3588
ta
τὰ
the
5108
toiauta
τοιαῦτα
such


 
things
4328
prassontes
πράσσοντες
doing,
932
basileian
βασιλείαν
the kingdom
2316
theou
θεοῦ
of God
3756
ou
οὐ
not
2816
klēronomēsousin
κληρονομήσουσιν
they shall inherit.
22.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
But the
2590
karpos
καρπὸς
fruit
3588
tou
τοῦ
of the
4151
pneumatos
πνεύματός
Spirit
2076
estin
ἐστιν
is
26
agapē
ἀγάπη
love,
5479
chara
χαρά
joy,
1515
eirēnē
εἰρήνη
peace,
3115
makrothumia
μακροθυμία
long-suffering,
5544
chrēstotēs
χρηστότης
kindness,
19
agathōsunē
ἀγαθωσύνη
goodness,
4102
pistis
πίστις
faith,
23.
4236
praotēs
πρᾳότης
meekness,
1466
enkrateia
ἐγκράτεια
self-control;
2596
kata
κατὰ
against
3588
tōn
τῶν
the
5108
toioutōn
τοιούτων
such
3756
ouk
οὐκ
not
2076
estin
ἔστιν
there is
3551
nomos
νόμος
a law.
24.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
And those
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3588
tēn
τὴν
the
4561
sarka
σάρκα
flesh
4717
estaurōsan
ἐσταύρωσαν
have crucified
4862
sun
σὺν
with
3588
tois
τοῖς
those
3804
pathēmasin
παθήμασιν
sufferings
2532
kai
καὶ
and
3588
tais
ταῖς
the
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
lusts.
25.
1487
ei
εἰ
If
2198
zōmen
ζῶμεν
we live
4151
pneumati
πνεύματι
in the Spirit,
4151
pneumati
πνεύματι
in the Spirit
2532
kai
καὶ
also
4748
stoichōmen
στοιχῶμεν
we should walk.
26.
3361

μὴ
not
1096
ginōmetha
γινώμεθα
Let us become
2755
kenodoxoi
κενόδοξοι
vain-glorious,
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
4292
prokaloumenoi
προκαλούμενοι
provoking,
240
allēlois
ἀλλήλοις
one another
5354
phthonountes
φθονοῦντες
envying.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 04 || 5 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top