Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 2

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

GALATIANS Chapter 2

1.
1899
hepeita
ἕπειτα
Then
1223
dia
διὰ
after
1180
dekatessarōn
δεκατεσσάρων
fourteen
2094
etōn
ἐτῶν
years
3825
palin
πάλιν
again
305
anebēn
ἀνέβην
I went up
1519
eis
εἰς
to
2414
hierosoluma
ἱεροσόλυμα
Jerusalem
3326
meta
μετὰ
with
921
barnbā
βαρναβᾶ
Barnabus,
4838
sumparalabōn
συμπαραλαβὼν
taking with


 
me
2532
kai
καὶ
also
5103
titon
τίτον
Titus.
2.
305//1161
anebēn de
ἀνέβην δὲ
And I went up
2596
kata
κατὰ
according to
602
apokalupsin
ἀποκάλυψιν
a revelation,
2532
kai
καὶ
and
394
anathemēn
ἀνεθέμην
laid out
846
autois
αὐτοῖς
to them
3588
to
τὸ
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
3739
ho

which
2784
kērussō
κηρύσσω
I preach
1722
en
ἐν
among
3588
tois
τοῖς
the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
Gentiles,
2596//2398//1161
kat' idian de
κατ᾽ ἰδίαν δὲ
but privately
3588
tois
τοῖς
to those
1380
dokousin
δοκοῦσιν
seeming


 
to be pillars
3361//4458
mē pōs
μή πως
lest somehow
1519
eis
εἰς
in
2756
kenon
κενὸν
vain
5143
trechō
τρέχω
I run,
2228
ē

or
5143
edramon
ἔδραμον.
had run.
3.
235
all'
ἀλλ᾽
But
3761
oude
οὐδὲ
not even
5103
titos
τίτος
Titus,
3588
ho

the one
4862
sun
σὺν
with
1698
emoi
ἐμοί
me
1672
hellēn
ἕλλην
a Greek
5607
ōn
ὤν
being,
314
ēnankasthē
ἠναγκάσθη
was compelled
4059
peritmēthēnai
περιτμηθῆναι
to be circumcised:
4.
1223//1161
dia de
διὰ δὲ
But because of
3588
tous
τοὺς
those
3920
pareisaktous
παρεισάκτους
brought in secretly
5569
pseudadelphous
ψευδαδέλφους
false brothers,
3748
hoitines
οἵτινες
who
3922
pareisēlthon
παρεισῆλθον
came in secretly
2684
kataskopēsai
κατασκοπῆσαι
to spy out
3588
tēn
τὴν
the
1657
eleutherian
ἐλευθερίαν
freedom
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
3739
hēn
ἣν
which
2192
echomen
ἔχομεν
we have
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
2443
hina
ἵνα
that
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
2615
katadoulōsōntai
καταδουλώσωνται
they might bind:
5.
3739
hois
οἷς
To whom,
3761
oude
οὐδὲ
not even
4314
pros
πρὸς
for
5610
hōran
ὥραν
an hour
1502
eixamen
εἴξαμεν
did we yield
3588

τῇ
in the
5292
hupotagē
ὑποταγῇ
subjection,
2443
hina
ἵνα
that
3588


the
225
alētheia
ἀλήθεια
truth
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel
1265
diameinē
διαμείνῃ
might continue
4314
pros
πρὸς
with
5209
humās
ὑμᾶς
you.
6.
575//1161
apo de
ἀπὸ δὲ
But from
3588
tōn
τῶν
those
1380
dokountōn
δοκούντων
seeming
1511
einai
εἶναί
to be
5100
ti
τι
something,
3697
hopoioi
ὁποῖοί
(whatever sort
4218
pote
ποτε
then
2258
ēsan
ἦσαν
they were
3762
ouden
οὐδέν
nothing
3427
moi
μοι
to me
1308
diapherei
διαφέρει
makes difference;


 
the
4383
prosōpon
πρόσωπον
face
2316
theos
θεὸς
God
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
of man
3756
ou
οὐ
not
2983
lambanei
λαμβάνει
does accept)
1698//1063
emoi gar
ἐμοὶ γὰρ
for to me
3588
hoi
οἱ
those
1380
dokountes
δοκοῦντες
seeming


 
to be something
3762
ouden
οὐδὲν
nothing
4323
prosanethento
προσανέθεντο
conferred;
7.
235
alla
ἀλλὰ
But
5121
tounantion
τοὐναντίον
on the contrary,
1492
idontes
ἰδόντες
having seen
3754
hoti
ὅτι
that
4100
pepisteumai
πεπίστευμαι
I have been entrusted


 
with
3588
to
τὸ
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
3588
tēs
τῆς
of the
203
akrobustias
ἀκροβυστίας
uncircumcision,
2531
kathōs
καθὼς
even as
4074
petros
πέτρος
Peter


 
has
3588
tēs
τῆς
of the
4061
peritomēs
περιτομῆς
circumcision
8.
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
(For the one
1754
energēsas
ἐνεργήσας
who worked
4074
petrō
πέτρῳ
in Peter
1519
eis
εἰς
for
651
apostolēn
ἀποστολὴν
the apostleship
4061
peritomēs
περιτομῆς
of the circumcision
1754
enērgēsen
ἐνήργησεν
worked
2532
kai
καὶ
also
1698
emoi
ἐμοὶ
in me
1519
eis
εἰς
for
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles)
9.
2532
kai
καὶ
And
1097
gnontes
γνόντες
knowing
3588
tēn
τὴν
the
5485
charin
χάριν
grace,
3588
tēn
τὴν
the


 
grace
1325
dotheisan
δοθεῖσάν
having been given
3427
moi
μοι
to me,
2385
yakōbos
ἰάκωβος
James
2532
kai
καὶ
and
2786
kēphās
κηφᾶς
Cephas
2532
kai
καὶ
and
2491
yōannēs
ἰωάννης
John,
3588
hoi
οἱ
those
1380
dokountes
δοκοῦντες
seeming
4769
stūloi
στῦλοι
pillars
1511
einai
εἶναι
to be,
1188
dexias
δεξιὰς
a right


 
hand
1325
edōkan
ἔδωκαν
gave
1698
emoi
ἐμοὶ
to me
2532
kai
καὶ
and
921
barnabā
βαρναβᾷ
Barnabus
2842
koinōnias
κοινωνίας
of fellowship
2443
hina
ἵνα
that
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we


 
should go
1519
eis
εἰς
to
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles,
846//1161
autoi de
αὐτοὶ δὲ
and they
1519
eis
εἰς
to
3588
tēn
τὴν
the
4061
peritomēn
περιτομήν
circumcision.
10.


 
Saying
3440
monon
μόνον
only,
3588
tōn
τῶν
the
4434
ptōchōn
πτωχῶν
poor
2443
hina
ἵνα
that
3421
mnēmoneuōmen
μνημονεύωμεν
we should remember,
3739
ho

which
2532
kai
καὶ
also
4704
espoudasa
ἐσπούδασα
I was eager
846
auto
αὐτὸ
same
5124
touto
τοῦτο
this
4160
poiēsai
ποιῆσαι
to do.
11.
3753//1161
hote de
ὅτε δὲ
But when
2064
ēlthen
ἦλθεν
came
4074
petros
πέτρος
Peter
1519
eis
εἰς
to
490
antiocheian
ἀντιόχειαν
Antioch
2596
kata
κατὰ
to
4383
prosōpon
πρόσωπον
face
846
autō
αὐτῷ
his
436
antestēn
ἀντέστην
I opposed


 
him,
3754
hoti
ὅτι
because
2607
kategnōsmenos
κατεγνωσμένος
being condemned
2258
ēn
ἦν
he was.
12.
4253//3588//1063
pro tou gar
πρὸ τοῦ γὰρ
For before
2064
elthein
ἐλθεῖν
came
5100
tinas
τινας
some
575
apo
ἀπὸ
from
2385
yakōbou
ἰακώβου
James,
3326
meta
μετὰ
with
3588
tōn
τῶν
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
Gentiles
4906
sunēsthien
συνήσθιεν
he was eating;
3753//1161
hote de
ὅτε δὲ
but when
2064
ēlthon
ἦλθον
they came
5288
hupestellen
ὑπέστελλεν
he drew back
2532
kai
καὶ
and
873
aphōridzen
ἀφώριζεν
separated
1438
heauton
ἑαυτόν
himself,
5399
phoboumenos
φοβούμενος
being afraid
3588
tous
τοὺς
of those
1537
ek
ἐκ
of
4061
peritomēs
περιτομῆς
the circumcision.
13.
2532
kai
καὶ
And
4942
sunupekrithēsan
συνυπεκρίθησαν
pretended with
846
autō
αὐτῷ
him
2532
kai
καὶ
also
3588
hoi
οἱ
the
3062
loipoi
λοιποὶ
rest


 
of the
2453
youdaioi
ἰουδαῖοι
Jews,
5620
hōste
ὥστε
so that
2532
kai
καὶ
even
921
barnabās
βαρναβᾶς
Barnabus
4879
sunapēchthē
συναπήχθη
was led away with
848
autōn
αὐτῶν
of them
3588

τῇ
the
5272
huokrisei
ὑποκρίσει
hypocrisy.
14.
235
all'
ἀλλ᾽
But
3753
hote
ὅτε
when
1492
eidon
εἶδον
I saw
3754
hoti
ὅτι
that
3756
ouk
οὐκ
not
3716
orthopodousin
ὀρθοποδοῦσιν
they did walk uprightly
4314
pros
πρὸς
with
3588
tēn
τὴν
the
225
alētheian
ἀλήθειαν
truth
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel,
2036
eipon
εἶπον
I said
3588

τῷ
to the
4074
petrō
πέτρῳ
Peter
1715
emprosthen
ἔμπροσθεν
before
3956
pantōn
πάντων
all,
1487
ei
εἰ
If
4771
su
σὺ
you
2453
youdaios
ἰουδαῖος
a Jew
5225
huparchōn
ὑπάρχων
being,
1483
ethnikōs
ἐθνικῶς
like Gentiles
2198
zēs
ζῇς
live
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
2452
youdaikōs
ἰουδαϊκῶς
like Jews,
5101
ti
τί
why
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles
314
anankadzeis
ἀναγκάζεις
do you compel
2450
youdaidzein
ἰουδαΐζειν
to live like Jews?
15.
2249
hēmeis
ἡμεῖς
We,


 
who are
5449
phusei
φύσει
by nature
2453
youdaioi
ἰουδαῖοι
Jews,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1537
ex
ἐξ
of


 
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
Gentiles
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοί
sinners,
16.
1492
eidotes
εἰδότες
Knowing
3754
hoti
ὅτι
that
3756
ou
οὐ
not
1344
dikaioutai
δικαιοῦται
is justified
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
a man
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
the works
3551
nomou
νόμου
of the law,
1437//3361
ean mē
ἐὰν μὴ
except
1223
dia
διὰ
through
4102
pisteōs
πίστεως
the faith
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ;
2532
kai
καὶ
even
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we
1519
eis
εἰς
in
5547
christon
χριστὸν
Christ
2424
yēsoun
ἰησοῦν
Jesus
4100
episteusamen
ἐπιστεύσαμεν
have believed
2443
hina
ἵνα
that
1344
dikaiōthōmen
δικαιωθῶμεν
we might be justified
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
the faith
5547
christou
χριστοῦ
of Christ
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
the works
3551
nomou
νόμου
of the law,
1360
dioti
διότι
for
3756
ou
οὐ
not
1344
dikaiōthēsetai
δικαιωθῆσεται
will be justified
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
the works
3551
nomou
νόμου
the law
3956
pāsa
πᾶσα
any
4561
sarx
σάρξ
flesh.
17.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
But if
2212
zētountes
ζητοῦντες
while seeking
1344
dikaiōthēnai
δικαιωθῆναι
to be justified
1722
en
ἐν
by
5547
christō
χριστῷ
Christ,
2147
heurethēmen
εὑρέθημεν
we are found
2532
kai
καὶ
also
848
autoi
αὐτοὶ
ourselves
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοί
sinners,
687
āra
ἆρα
then


 
is
5547
christos
χριστὸς
Christ
266
hamartias
ἁμαρτίας
of sin
1249
diakonos
διάκονος
a minister?
3361

μὴ
Not
1096
genoito
γένοιτο
may it be!
18.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
For if
3739
ha

what


 
things
2647
katelusa
κατέλυσα
I destroyed,
5023
tauta
ταῦτα
these
3825
palin
πάλιν
again
3618
oikodomō
οἰκοδομῶ
I build,
3848
parabatēn
παραβάτην
a transgressor
1683
emauton
ἐμαυτὸν
myself
4921
sunistēmi
συνίστημι
I stand with.
19.
1473//1063
egō gar
ἐγὼ γὰρ
For I
1223
dia
διὰ
through
3551
nomou
νόμου
the law,
3551
nomō
νόμῳ
to the law
599
apethanon
ἀπέθανον
died,
2443
hina
ἵνα
that
2316
theō
θεῷ
for God
2198
zēsō
ζήσω
I might live.
20.
5547
christō
χριστῷ
With Christ
4957
sunestaurōmai
συνεσταύρωμαι
I have been crucified;
2093//1161
zō de
ζῶ δὲ
but I live;
3765
ouketi
οὐκέτι
no more
1473
egō
ἐγώ
I,
2093//1161
zē de
ζῇ δὲ
but lives
1722
en
ἐν
in
1698
emoi
ἐμοὶ
me
5547
christos
χριστός
Christ;
3739//1161
ho de
ὃ δὲ
and what


 
life
3568
nūn
νῦν
now
2198

ζῶ
I live
1722
en
ἐν
in
4561
sarki
σαρκί
the flesh
1722
en
ἐν
by
4102
pistei
πίστει
faith
2198

ζῶ
I live,
3588

τῇ
the


 
faith
3588
tou
τοῦ
of the
5207
huiou
υἱοῦ
son
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
of God,
3588
tou
τοῦ
the one
25
agapēsantos
ἀγαπήσαντός
having loved
3165
me
με
me
2532
kai
καὶ
and
3860
paradontos
παραδόντος
having given
1438
heauton
ἑαυτὸν
himself
5228
huper
ὑπὲρ
for
1700
emou
ἐμοῦ
me.
21.
3756//114
ouk athetō
οὐκ ἀθετῶ
I do not set aside
3588
tēn
τὴν
the
5485
charin
χάριν
grace
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
of God,
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
for if
1223
dia
διὰ
through
3551
nomou
νόμου
the law
1343
dikaiosunē
δικαιοσύνη
righteousness


 
is,
686
ara
ἄρα
then
5547
christos
χριστὸς
Christ
1432
dōrean
δωρεὰν
for nothing
599
apethanen
ἀπέθανεν
died.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top