Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 2

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

GALATIANS Chapter 2

1.
1899
ἕπειτα
Then
1223
διὰ
after
1180
δεκατεσσάρων
fourteen
2094
ἐτῶν
years
3825
πάλιν
again
305
ἀνέβην
I went up
1519
εἰς
to
2414
ἱεροσόλυμα
Jerusalem
3326
μετὰ
with
921
βαρναβᾶ
Barnabus,
4838
συμπαραλαβὼν
taking with

 
me
2532
καὶ
also
5103
τίτον
Titus.
2.
305//1161
ἀνέβην δὲ
And I went up
2596
κατὰ
according to
602
ἀποκάλυψιν
a revelation,
2532
καὶ
and
394
ἀνεθέμην
laid out
846
αὐτοῖς
to them
3588
τὸ
the
2098
εὐαγγέλιον
gospel
3739

which
2784
κηρύσσω
I preach
1722
ἐν
among
3588
τοῖς
the
1484
ἔθνεσιν
Gentiles,
2596//2398//1161
κατ᾽ἰδίαν δὲ
but privately
3588
τοῖς
to those
1380
δοκοῦσιν
seeming

 
to be pillars
3381
μήπως
lest by any means
1519
εἰς
in
2756
κενὸν
vain
5143
τρέχω
I run,
2228

or
5143
ἔδραμον.
had run.
3.
235
ἀλλ᾽
But
3761
οὐδὲ
not even
5103
τίτος
Titus,
3588

the one
4862
σὺν
with
1698
ἐμοί
me
1672
ἕλλην
a Greek
5607
ὤν
being,
314
ἠναγκάσθη
was compelled
4059
περιτμηθῆναι
to be circumcised:
4.
1223//1161
διὰ δὲ
But because of
3588
τοὺς
those
3920
παρεισάκτους
brought in secretly
5569
ψευδαδέλφους
false brothers,
3748
οἵτινες
who
3922
παρεισῆλθον
came in secretly
2684
κατασκοπῆσαι
to spy out
3588
τὴν
the
1657
ἐλευθερίαν
freedom
2257
ἡμῶν
of us
3739
ἣν
which
2192
ἔχομεν
we have
1722
ἐν
in
5547
χριστῷ
Christ
2424
ἰησοῦ
Jesus,
2443
ἵνα
that
2248
ἡμᾶς
us
2615
καταδουλώσωνται
they might bind:
5.
3739
οἷς
To whom,
3761
οὐδὲ
not even
4314
πρὸς
for
5610
ὥραν
an hour
1502
εἴξαμεν
did we yield
3588
τῇ
in the
5292
ὑποταγῇ
subjection,
2443
ἵνα
that
3588

the
225
ἀλήθεια
truth
3588
τοῦ
of the
2098
εὐαγγελίου
gospel
1265
διαμείνῃ
might continue
4314
πρὸς
with
5209
ὑμᾶς
you.
6.
575//1161
ἀπὸ δὲ
But from
3588
τῶν
those
1380
δοκούντων
seeming
1511
εἶναί
to be
5100
τι
something,
3697
ὁποῖοί
(whatever sort
4218
ποτε
then
2258
ἦσαν
they were
3762
οὐδέν
nothing
3427
μοι
to me
1308
διαφέρει
makes difference;

 
the
4383
πρόσωπον
face
2316
θεὸς
God
444
ἀνθρώπου
of man
3756
οὐ
not
2983
λαμβάνει
does accept)
1698//1063
ἐμοὶ γὰρ
for to me
3588
οἱ
those
1380
δοκοῦντες
seeming

 
to be something
3762
οὐδὲν
nothing
4323
προσανέθεντο
conferred;
7.
235
ἀλλὰ
But
5121
τοὐναντίον
on the contrary,
1492
ἰδόντες
having seen
3754
ὅτι
that
4100
πεπίστευμαι
I have been entrusted

 
with
3588
τὸ
the
2098
εὐαγγέλιον
gospel
3588
τῆς
of the
203
ἀκροβυστίας
uncircumcision,
2531
καθὼς
even as
4074
πέτρος
Peter

 
has
3588
τῆς
of the
4061
περιτομῆς
circumcision
8.
3588//1063
ὁ γὰρ
(For the one
1754
ἐνεργήσας
who worked
4074
πέτρῳ
in Peter
1519
εἰς
for
651
ἀποστολὴν
the apostleship
4061
περιτομῆς
of the circumcision
1754
ἐνήργησεν
worked
2532
καὶ
also
1698
ἐμοὶ
in me
1519
εἰς
for
3588
τὰ
the
1484
ἔθνη
Gentiles)
9.
2532
καὶ
And
1097
γνόντες
knowing
3588
τὴν
the
5485
χάριν
grace,
3588
τὴν
the

 
grace
1325
δοθεῖσάν
having been given
3427
μοι
to me,
2385
ἰάκωβος
James
2532
καὶ
and
2786
κηφᾶς
Cephas
2532
καὶ
and
2491
ἰωάννης
John,
3588
οἱ
those
1380
δοκοῦντες
seeming
4769
στῦλοι
pillars
1511
εἶναι
to be,
1188
δεξιὰς
a right

 
hand
1325
ἔδωκαν
gave
1698
ἐμοὶ
to me
2532
καὶ
and
921
βαρναβᾷ
Barnabus
2842
κοινωνίας
of fellowship
2443
ἵνα
that
2249
ἡμεῖς
we

 
should go
1519
εἰς
to
3588
τὰ
the
1484
ἔθνη
Gentiles,
846//1161
αὐτοὶ δὲ
and they
1519
εἰς
to
3588
τὴν
the
4061
περιτομήν
circumcision.
10.

 
Saying
3440
μόνον
only,
3588
τῶν
the
4434
πτωχῶν
poor
2443
ἵνα
that
3421
μνημονεύωμεν
we should remember,
3739

which
2532
καὶ
also
4704
ἐσπούδασα
I was eager
846
αὐτὸ
same
5124
τοῦτο
this
4160
ποιῆσαι
to do.
11.
3753//1161
ὅτε δὲ
But when
2064
ἦλθεν
came
4074
πέτρος
Peter
1519
εἰς
to
490
ἀντιόχειαν
Antioch
2596
κατὰ
to
4383
πρόσωπον
face
846
αὐτῷ
his
436
ἀντέστην
I opposed

 
him,
3754
ὅτι
because
2607
κατεγνωσμένος
being condemned
2258
ἦν
he was.
12.
4253//3588//1063
πρὸ τοῦ γὰρ
For before
2064
ἐλθεῖν
came
5100
τινας
some
575
ἀπὸ
from
2385
ἰακώβου
James,
3326
μετὰ
with
3588
τῶν
the
1484
ἐθνῶν
Gentiles
4906
συνήσθιεν
he was eating;
3753//1161
ὅτε δὲ
but when
2064
ἦλθον
they came
5288
ὑπέστελλεν
he drew back
2532
καὶ
and
873
ἀφώριζεν
separated
1438
ἑαυτόν
himself,
5399
φοβούμενος
being afraid
3588
τοὺς
of those
1537
ἐκ
of
4061
περιτομῆς
the circumcision.
13.
2532
καὶ
And
4942
συνυπεκρίθησαν
pretended with
846
αὐτῷ
him
2532
καὶ
also
3588
οἱ
the
3062
λοιποὶ
rest

 
of the
2453
ἰουδαῖοι
Jews,
5620
ὥστε
so that
2532
καὶ
even
921
βαρναβᾶς
Barnabus
4879
συναπήχθη
was led away with
848
αὐτῶν
of them
3588
τῇ
the
5272
ὑποκρίσει
hypocrisy.
14.
235
ἀλλ᾽
But
3753
ὅτε
when
1492
εἶδον
I saw
3754
ὅτι
that
3756
οὐκ
not
3716
ὀρθοποδοῦσιν
they did walk uprightly
4314
πρὸς
with
3588
τὴν
the
225
ἀλήθειαν
truth
3588
τοῦ
of the
2098
εὐαγγελίου
gospel,
2036
εἶπον
I said
3588
τῷ
to the
4074
πέτρῳ
Peter
1715
ἔμπροσθεν
before
3956
πάντων
all,
1487
εἰ
If
4771
σὺ
you
2453
ἰουδαῖος
a Jew
5225
ὑπάρχων
being,
1483
ἐθνικῶς
like Gentiles
2198
ζῇς
live
2532
καὶ
and
3756
οὐκ
not
2452
ἰουδαϊκῶς
like Jews,
5101
τί
why
3588
τὰ
the
1484
ἔθνη
Gentiles
314
ἀναγκάζεις
do you compel
2450
ἰουδαΐζειν
to live like Jews?
15.
2249
ἡμεῖς
We,

 
who are
5449
φύσει
by nature
2453
ἰουδαῖοι
Jews,
2532
καὶ
and
3756
οὐκ
not
1537
ἐξ
of

 
the
1484
ἐθνῶν
Gentiles
268
ἁμαρτωλοί
sinners,
16.
1492
εἰδότες
Knowing
3754
ὅτι
that
3756
οὐ
not
1344
δικαιοῦται
is justified
444
ἄνθρωπος
a man
1537
ἐξ
by
2041
ἔργων
the works
3551
νόμου
of the law,
1437//3361
ἐὰν μὴ
except
1223
διὰ
through
4102
πίστεως
the faith
2424
ἰησοῦ
of Jesus
5547
χριστοῦ
Christ;
2532
καὶ
even
2249
ἡμεῖς
we
1519
εἰς
in
5547
χριστὸν
Christ
2424
ἰησοῦν
Jesus
4100
ἐπιστεύσαμεν
have believed
2443
ἵνα
that
1344
δικαιωθῶμεν
we might be justified
1537
ἐκ
by
4102
πίστεως
the faith
5547
χριστοῦ
of Christ
2532
καὶ
and
3756
οὐκ
not
1537
ἐξ
by
2041
ἔργων
the works
3551
νόμου
of the law,
1360
διότι
for
3756
οὐ
not
1344
δικαιωθήσεται
will be justified
1537
ἐξ
by
2041
ἔργων
the works
3551
νόμου
the law
3956
πᾶσα
any
4561
σάρξ
flesh.
17.
1487//1161
εἰ δὲ
But if
2212
ζητοῦντες
while seeking
1344
δικαιωθῆναι
to be justified
1722
ἐν
by
5547
χριστῷ
Christ,
2147
εὑρέθημεν
we are found
2532
καὶ
also
848
αὐτοὶ
ourselves
268
ἁμαρτωλοί
sinners,
687
ἆρα
then

 
is
5547
χριστὸς
Christ
266
ἁμαρτίας
of sin
1249
διάκονος
a minister?
3361
μὴ
Not
1096
γένοιτο
may it be!
18.
1487//1063
εἰ γὰρ
For if
3739

what

 
things
2647
κατέλυσα
I destroyed,
5023
ταῦτα
these
3825
πάλιν
again
3618
οἰκοδομῶ
I build,
3848
παραβάτην
a transgressor
1683
ἐμαυτὸν
myself
4921
συνίστημι
I stand with.
19.
1473//1063
ἐγὼ γὰρ
For I
1223
διὰ
through
3551
νόμου
the law,
3551
νόμῳ
to the law
599
ἀπέθανον
died,
2443
ἵνα
that
2316
θεῷ
for God
2198
ζήσω
I might live.
20.
5547
χριστῷ
With Christ
4957
συνεσταύρωμαι
I have been crucified;
2093//1161
ζῶ δὲ
but I live;
3765
οὐκέτι
no more
1473
ἐγώ
I,
2093//1161
ζῇ δὲ
but lives
1722
ἐν
in
1698
ἐμοὶ
me
5547
χριστός
Christ;
3739//1161
ὃ δὲ
and what

 
life
3568
νῦν
now
2198
ζῶ
I live
1722
ἐν
in
4561
σαρκί
the flesh
1722
ἐν
by
4102
πίστει
faith
2198
ζῶ
I live,
3588
τῇ
the

 
faith
3588
τοῦ
of the
5207
υἱοῦ
son
3588//2316
τοῦ θεοῦ
of God,
3588
τοῦ
the one
25
ἀγαπήσαντός
having loved
3165
με
me
2532
καὶ
and
3860
παραδόντος
having given
1438
ἑαυτὸν
himself
5228
ὑπὲρ
for
1700
ἐμοῦ
me.
21.
3756
οὐκ
Not
114
ἀθετῶ
I do set aside
3588
τὴν
the
5485
χάριν
grace
3588//2316
τοῦ θεοῦ
of God,
1487//1063
εἰ γὰρ
for if
1223
διὰ
through
3551
νόμου
the law
1343
δικαιοσύνη
righteousness

 
is,
686
ἄρα
then
5547
χριστὸς
Christ
1432
δωρεὰν
for nothing
599
ἀπέθανεν
died.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top