Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Galatians Chapter 3

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Galatians chapter 3.

YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 ||

GALATIANS Chapter 3

1.
5599
O

O
453
anoētoi
ἀνόητοι
foolish
1052
galatai
γαλάται
Galatians,
5101
tis
τίς
who
5209
humās
ὑμᾶς
you
940
ebaskanen
ἐβάσκανεν
bewitched
3588

τῇ
the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
truth
3361

μὴ
not
3982
peithesthai
πείθεσθαι
to obey,
3739
hois
οἷς
whose
2596
kat'
κατ᾽
in
3788
ophthalmous
ὀφθαλμοὺς
eyes
2424
yēsous
ἰησοῦς
Jesus
5547
christos
χριστὸς
Christ
4270
proegraphē
προεγράφη
was set out
1722
en
ἐν
among
5213
humīn
ὑμῖν
you
4717
estaurōmenos
ἐσταυρωμένος
crucified?
2.
5124
touto
τοῦτο
This
3440
monon
μόνον
only
2309
thelō
θέλω
I want to
3129
mathein
μαθεῖν
learn
575
aph'
ἀφ᾽
from
5216
humōn
ὑμῶν
you,
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
the works
3551
nomou
νόμου
of the law
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
2983
elabete
ἐλάβετε
did you receive,
2228
ē

or
1537
ex
ἐξ
by
189
akoēs
ἀκοῆς
the hearing
4102
pisteōs
πίστεως
of faith?
3.
3779
houtōs
οὕτως
So
453
anoētoi
ἀνόητοί
foolish
2075
este
ἐστε
are you?
1728
enarxamenoi
ἐναρξάμενοι
Having begun
4151
pneumati
πνεύματι
in the Spirit,
3568
nūn
νῦν
now
4561
sarki
σαρκὶ
in the flesh
2005
epiteleisthe
ἐπιτελεῖσθε
are you being perfected?
4.
5118
tosauta
τοσαῦτα
So much
3958
epathete
ἐπάθετε
have you suffered
1500
eikē
εἰκῇ
in vain?
1489
eige
εἴγε
If indeed


 
it is
2532
kai
καὶ
even
1500
eikē
εἰκῇ
in vain.
5.
3588//3767
ho oun
ὁ οὖν
Therefore. the one
2023
eochorēgōn
ἐπιχορηγῶν
supplying
5213
humīn
ὑμῖν
to you
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
2532
kai
καὶ
and
1754
evergōn
ἐνεργῶν
working
1411
dunameis
δυνάμεις
power
1722
en
ἐν
among
5213
humīn
ὑμῖν
you,


 
is it
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
the works
3551
nomou
νόμου
of the law
2228
ē

or
1537
ex
ἐξ
by
189
akoēs
ἀκοῆς
the hearing
4102
pisteōs
πίστεως
of faith?
6.
2531
kathōs
καθὼς
Even as
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham
4100
episteusen
ἐπίστευσεν
believed
3588//2316
tō theō
τῷ θεῷ
God
2532
kai
καὶ
and
3049
elogisthē
ἐλογίσθη
it was counted
846
autō
αὐτῷ
to him
1519
eis
εἰς
for
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
righteousness.
7.
1097
ginōskete
γινώσκετε
Know
686
ara
ἄρα
then,
3754
hoti
ὅτι
that
3588
hoi
οἱ
those


 
who are
1537
ek
ἐκ
of
4102
pisteōs
πίστεως
faith,
3778
houtoi
οὗτοι
these
1526
eisin
εἰσιν
are
5207
huioi
υἱοί
sons
11
abraam
ἀβραάμ
of Abraham.
8.
4275//1161
proidousa de
προϊδοῦσα δὲ
And foreseeing
3588


the
1124
graphē
γραφὴ
scripture
3754
hoti
ὅτι
that
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
faith
1344
dikaioi
δικαιοῖ
justifies
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
God,
4283
proeuēngelisato
προευηγγελίσατο
preached the gospel before
3588

τῷ
to the
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham,


 
saying
3754
hoti
ὅτι
that,
2127
eneulogēthsontai
ἐνευλογηθήσονται
shall be blessed
1722
en
ἐν
by
4671
soi
σοὶ
you
3956
panta
πάντα
all
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles
9.
5620
hōste
ὥστε
So that
3588
hoi
οἱ
those


 
who are
1537
ek
ἐκ
of
4102
pisteōs
πίστεως
faith
2127
eulogountai
εὐλογοῦνται
are blessed
4862
sun
σὺν
with
3588

τῷ
the
4103
pistō
πιστῷ
faithful
11
abraam
ἀβραάμ
Abraham.
10.
3745//1063
hosoi gar
ὅσοι γὰρ
For as many as
1537
ex
ἐξ
of


 
the
2041
ergōn
ἔργων
works


 
of the
3551
nomou
νόμου
law
1526
eisin
εἰσὶν
are
5259
hupo
ὑπὸ
under
2671
kataran
κατάραν
a curse
1526
eisin
εἰσίν
are,
1125//1063
gegraptai gar
γέγραπται γὰρ
for it is written,
1944
epikataratos
ἐπικατάρατος
Cursed
3956
pās
πᾶς
everyone
3739
hos
ὃς
who
3756
ouk
οὐκ
not
1696
emmenei
ἐμμένει
continues
1722
en
ἐν
in
3956
pāsin
πᾶσιν
all
3588
tois
τοῖς
the


 
things
1125
gegrammenois
γεγραμμένοις
written
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
975
bibliō
βιβλίῳ
book
3588
tou
τοῦ
of the
3551
nomou
νόμου
law
3588
tou
τοῦ
4160
poiēsai
ποιῆσαι
to do
846
auta
αὐτά
them.
11.
3754//1161
hoti de
ὅτι δὲ
But that
1722
en
ἐν
by


 
the
3551
nomō
νόμῳ
law
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
1344
dikaioutai
δικαιοῦται
is justified
3844
para
παρὰ
with
3588//2316
tō theō
τῷ θεῷ
God


 
is
1212
dēlon
δῆλον
clear:
3754
hoti
ὅτι
for,
3588
ho

The
1342
dikaios
δίκαιος
righteous
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
faith
2198
zēsetai
ζήσεται
shall live.
12.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
And the
3551
nomos
νόμος
law
3756
ouk
οὐκ
not
2076
estin
ἔστιν
is
1537
ek
ἐκ
of
4102
pisteōs
πίστεως
faith:
235
all'
ἀλλ᾽
but
3588
ho

the
4160
poiēsas
ποιήσας
doing
846
auta
αὐτὰ
them
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
man
2198
zēsetai
ζήσεται
shall live
1722
en
ἐν
by
846
autois
αὐτοῖς
them.
13.
5547
christos
χριστὸς
Christ
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1805
exēgorasen
ἐξηγόρασεν
has redeemed
1537
ek
ἐκ
from
3588
tēs
τῆς
the
2671
kataras
κατάρας
curse
3588
tou
τοῦ
of the
3551
nomou
νόμου
law
1096
genomenos
γενόμενος
by becoming
5228
huper
ὑπὲρ
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
us
2671
katara
κατ���ρα
a curse;
1126//1063
gegraptai gar
γέγραπται γὰρ
for it is written,
1944
epikataratos
ἐπικατάρατος
Cursed
3956
pās
πᾶς
everyone
3588
ho

who
2910
kremamenos
κρεμάμενος
hangs
1909
epi
ἐπὶ
on
3586
xulou
ξύλου
a tree:
14.
2443
hina
ἵνα
That
1519
eis
εἰς
to
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles
3588


the
2129
eulogia
εὐλογία
blessing
3588
tou
τοῦ
of the
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham
1096
genētai
γένηται
might come
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus;
2443
hina
ἵνα
that
3588
tēn
τὴν
the
1860
epangelian
ἐπαγγελίαν
promise
3588
tou
τοῦ
of the
4151
pneumatos
πνεύματος
Spirit
2983
labōmen
λάβωμεν
we might receive
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
4102
pisteōs
πίστεως
faith.
15.
80
adelphoi
ἀδελφοί
Brothers,
2596
kata
κατὰ
as
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
a man
3004
legō
λέγω
I speak,
3676
homōs
ὅμως
Even as
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
of a man
2964
kekurōmenēn
κεκυρωμένην
having been confirmed
1242
diathēkēn
διαθήκην
covenant
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
114
athetei
ἀθετεῖ
sets aside
2228
ē

or
1928
epidiatassetai
ἐπιδιατάσσεται
adds to it,
16.
3588//1161
tō de
τῷ δὲ
But to the
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham
4483
errēthēsan
ἐῤῥήθησαν
were spoken
3588
hai
αἱ
the
1860
epangeliai
ἐπαγγελίαι
promises
2532
kai
καὶ
and
3588

τῷ
to the
4690
spermati
σπέρματι
seed
848
autou
αὐτοῦ
of him.
3756
ou
οὐ
Not
3004
legei
λέγει
it says,
2532
kai
καὶ
And
3588
tois
τοῖς
to the
4690
spermasin
σπέρμασιν
seeds,
5613
hōs
ὡς
as
1909
epi
ἐπὶ
upon
4183
pollōn
πολλῶν
many,
235
all'
ἀλλ᾽
but
5613
hōs
ὡς
as
1909
eph'
ἐφ᾽
upon
1520
henos
ἑνός
one,
2532
kai
καὶ
and
3588

τῷ
to the
4690
spermati
σπέρματί
seed
4675
sou
σου
of you,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
5547
christos
χριστός
Christ.
17.
5124//1161
touto de
τοῦτο δὲ
And this
3004
legō
λέγω
I say,
1242
diathēkēn
διαθήκην
A covenant,
4300
prokekurōmenēn
προκεκυρωμένην
having been confirmed before
5259
hupo
ὑπὸ
by
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
God
1519
eis
εἰς
to
5547
christon
χριστὸν
Christ,
3588
ho

the
3326
meta
μετὰ
after
2094
etē
ἔτη
years
5071
tetrakosia
τετρακόσια
four hundred
2532
kai
καὶ
and
5144
triakonta
τριάκοντα
thirty
1096
gegonōs
γεγονὼς
having come
3551
nomos
νόμος
law,
3756
ouk
οὐκ
not
208
akuroi
ἀκυροῖ
annuls,
1519
eis
εἰς
to
3588//2673
to katargēsai
τὸ καταργῆσαι
make of no effect
3588
tēn
τὴν
the
1860
epangelian
ἐπαγγελίαν
promise.
18.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
For if
1537
ek
ἐκ
by
3551
nomou
νόμου
the law


 
is
3588


the
2817
klēronomia
κληρονομία
inheritance,


 
it is
3765
ouketi
οὐκέτι
no more
1537
ex
ἐξ
of
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
promise:
3588//1161
tō de
τῷ δὲ
but to the
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham
1223
di'
δι᾽
through
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
promise
5483
kecharistai
κεχάρισται
has given it
3588//2316
ho theos
ὁ θεός
God.
19.
5101
ti
τί
Why
3767
oun
οὖν
then
3588
ho

the
3551
nomos
νόμος
law?
3588
tōn
τῶν
of the
3847
parabaseōn
παραβάσεων
transgressions
5484
mnēsthēte
μνήσθητε
because
4369
prosetethē
προσετέθη
It was added
891
achris
ἄχρις
until
3739
hou
οὗ
which was
2064
elthē
ἔλθῃ
should come
3588
to
τὸ
the
4690
sperma
σπέρμα
seed
3739


to whom
1861
epēngeltai
ἐπήγγελται
it had been promised;
1299
diatageis
διαταγεὶς
having been ordained
1223
di'
δι᾽
through
32
angelōn
ἀγγέλων
angels
1722
en
ἐν
in
5495
cheiri
χειρὶ
hand
3316
mesitou
μεσίτου
of a mediator.
20.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
But the
3316
mesitēs
μεσίτης
mediator
1520
henos
ἑνὸς
of one
3756
ouk
οὐκ
not
2076
estin
ἔστιν
is,
3588//1161//2316
ho de theos
ὁ δὲ θεὸς
but God
1520
heis
εἷς
one
2076
estin
ἐστιν
is.
21.Is
3588
ho

the
3767
oun
οὖν
then
3551
nomos
νόμος
law
2596
kata
κατὰ
against
3588
tōn
τῶν
the
1860
epangeliōn
ἐπαγγελιῶν
promises
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
of God?
3361

μὴ
Not
1096
genoito
γένοιτο
may it be!
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
For if
1325
edothē
ἐδόθη
was given
3551
nomos
νόμος
a law,
3588
ho

the
1410
dunamenos
δυνάμενος
being able
2227
zōopoiēsai
ζῳοποιῆσαι
to make alive,
3689
ontōs
ὄντως
truly
302
an
ἂν
would
1537
ek
ἐκ
by


 
the
3551
nomou
νόμου
law
2258
ēn
ἦν
have been
3588


the
1343
diaiosunē
δικαιοσύνη
righteousness.
22.
235
alla
ἀλλὰ
But
4788
sunekleisen
συνέκλεισεν
has shut up
3588


the
1124
graphē
γραφὴ
scripture
3588
ta
τὰ
the
3956
panta
πάντα
all
5259
hupo
ὑπὸ
under
266
hamartian
ἁμαρτίαν
sin,
2443
hina
ἵνα
that
3588


the
1860
epangelia
ἐπαγγελία
promise
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
faith
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
1325
dothē
δοθῇ
might be given
3588
tois
τοῖς
to those
4100
pisteuousin
πιστεύουσιν
believing.
23.
4253//3588//1161
pro tou de
πρὸ τοῦ δὲ
But before the
2064
elthein
ἐλθεῖν
coming
3588
tēn
τὴν
the
4102
pistin
πίστιν
faith
5259
hupo
ὑπὸ
under
3551
nomon
νόμον
the law
5432
ephpouroumetha
ἐφρουρούμεθα
we were being kept,
4788
sunkekleismenoi
συγκεκλεισμένοι
having been shut up
1519
eis
εἰς
to
3588
tēn
τὴν
the
3195
mellousan
μέλλουσαν
being about
4102
pistin
πίστιν
faith
601
apokaluphthēnai
ἀποκαλυφθῆναι
to be revealed.
24.
5620
hōste
ὥστε
So that
3588
ho

the
3551
nomos
νόμος
law
3807
paidagōgos
παιδαγωγὸς
a trainer
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
1096
gegonen
γέγονεν
has been


 
to point us
1519
eis
εἰς
to
5547
christon
χριστόν
Christ,
2443
hina
ἵνα
that
1537
ek
ἐκ
by
4102
pisteōs
πίστεως
faith
1344
dikaiōthōmen
δικαιωθῶμεν
we might be justified.
25.
2064//1161
elthousēs de
ἐλθούσης δὲ
But having come
3588
tēs
τῆς
the
4102
pisteōs
πίστεως
faith,
3765
ouketi
οὐκέτι
no more
5259
hupo
ὑπὸ
under
3807
paidagōgon
παιδαγωγόν
a trainer
2070
esmen
ἐσμεν
we are.
26.
3956//1063
pantes gar
πάντες γὰρ
For all
5207
huioi
υἱοὶ
sons
2316
theou
θεοῦ
of God
2075
este
ἐστε
you are
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
4102
pisteōs
πίστεως
faith
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus.
27.
3745//1063
hosoi gar
ὅσοι γὰρ
For as many as
1519
eis
εἰς
into
5547
christon
χριστὸν
Christ
907
ebaptisthēte
ἐβαπτίσθητε
were baptized,
5547
christon
χριστὸν
Christ
1746
enedusasthe
ἐνεδύσασθε
you put on.
28.
3756
ouk
οὐκ
not
1762
eni
ἔνι
There is
2453
youdaios
ἰουδαῖος
Jew
3761
oude
οὐδὲ
nor
1672
hellēn
ἕλλην
Greek,
3756
ouk
οὐκ
not
1762
eni
ἔνι
there is
1401
doulos
δοῦλος
servant
3761
oude
οὐδὲ
nor
1658
eleutheros
ἐλεύθερος
free,
3756
ouk
οὐκ
not
1762
eni
ἔνι
there is
730
arsen
ἄρσεν
male
2532
kai
καὶ
and
2238
thēlu
θῆλυ
female;
3956//1063
pantes gar
πάντες γὰρ
for all
5210
humeis
ὑμεῖς
you
1519
heis
εἷς
one
2075
este
ἐστε
are
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus.
29.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
But if
5210
humeis
ὑμεῖς
you


 
are
5547
christou
χριστοῦ
of Christ,
683
ara
ἄρα
then
3588
tou
τοῦ
of the
11
abraam
ἀβραὰμ
Abraham
4690
sperma
σπέρμα
a seed
2075
este
ἐστέ
you are
2532
kai
καὶ
and
2596
kat'
κατ᾽
according to
1860
epangelian
ἐπαγγελίαν
the promise
2818
klēronomoi
κληρονόμοι
heirs.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top