Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Timothy 4

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 TIMOTHY CHAPTER 4

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Timothy 4:1 Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris, et doctrinis dæmoniorum, 1 Timothy 4:1 to de pneuma rhtwj legei oti en usteroij kairoij aposthsontai tinej thj pistewj prosexontej pneumasin planoij kai didaskaliaij daimoniwn 1 Timothy 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;
4:2 in hypocrisi loquentium mendacium, et cauteriatam habentium suam conscientiam, 4:2 en upokrisei yeudologwn kekauthriasmenwn thn idian suneidhsin 4:2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;
4:3 prohibentium nubere, abstinere a cibis, quod Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus, et iis qui cognoverunt veritatem. 4:3 kwluontwn gamein apexesqai brwmatwn a o qeoj ektisen eij metalhyin meta euxaristiaj toij pistoij kai epegnwkosin thn alhqeian 4:3 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.
4:4 Quia omnis creatura Dei bona est, et nihil rejiciendum quod cum gratiarum actione percipitur: 4:4 oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta euxaristiaj lambanomenon 4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving:
4:5 sanctificatur enim per verbum Dei, et orationem. 4:5 agiazetai gar dia logou qeou kai enteucewj 4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer.
4:6 Hæc proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ, quam assecutus es. 4:6 tauta upotiqemenoj toij adelfoij kaloj esh diakonoj ihsou xristou entrefomenoj toij logoij thj pistewj kai thj kalhj didaskaliaj h parhkolouqhkaj 4:6 If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained.
4:7 Ineptas autem, et aniles fabulas devita: exerce autem teipsum ad pietatem. 4:7 touj de bebhlouj kai grawdeij muqouj paraitou gumnaze de seauton proj eusebeian 4:7 But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness.
4:8 Nam corporalis exercitatio, ad modicum utilis est: pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ, quæ nunc est, et futuræ. 4:8 h gar swmatikh gumnasia proj oligon estin wfelimoj h de eusebeia proj panta wfelimoj estin epaggelian exousa zwhj thj nun kai thj melloushj 4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
4:9 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus. 4:9 pistoj o logoj kai pashj apodoxhj acioj 4:9 This is a faithful saying and worthy of all acceptation.
1 Timothy 4:10 In hoc enim laboramus, et maledicimur, quia speramus in Deum vivum, qui est Salvator omnium hominum, maxime fidelium. 1 Timothy 4:10 eij touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oj estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn 1 Timothy 4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.
4:11 Præcipe hæc, et doce. 4:11 paraggelle tauta kai didaske 4:11 These things command and teach.
4:12 Nemo adolescentiam tuam contemnat: sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate. 4:12 mhdeij sou thj neothtoj katafroneitw alla tupoj ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
4:13 Dum venio, attende lectioni, exhortationi, et doctrinæ. 4:13 ewj erxomai prosexe th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
4:14 Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum presbyterii. 4:14 mh amelei tou en soi xarismatoj o edoqh soi dia profhteiaj meta epiqesewj twn xeirwn tou presbuteriou 4:14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.
4:15 Hæc meditare, in his esto: ut profectus tuus manifestus sit omnibus. 4:15 tauta meleta en toutoij isqi ina sou h prokoph fanera h en pasin 4:15 Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.
4:16 Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt. 4:16 epexe seautw kai th didaskalia epimene autoij touto gar poiwn kai seauton swseij kai touj akouontaj sou 4:16 Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles