Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 2 Timothy 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 1:1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, secundum promissionem vitæ, quæ est in Christo Jesu, 2 Timothy 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kat epaggelian zwhj thj en xristw ihsou 2 Timothy 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,
1:2 Timotheo carissimo filio: gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro. 1:2 timoqew agaphtw teknw xarij eleoj eirhnh apo qeou patroj kai xristou ihsou tou kuriou hmwn 1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.
1:3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die 1:3 xarin exw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei wj adialeipton exw thn peri sou mneian en taij dehsesin mou nuktoj kai hmeraj 1:3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;
1:4 desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear, 1:4 epipoqwn se idein memnhmenoj sou twn dakruwn ina xaraj plhrwqw 1:4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy;
1:5 recordationem accipiens ejus fidei, quæ est in te non ficta, quæ et habitavit primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice, certus sum autem quod et in te. 1:5 upomnhsin lambanwn thj en soi anupokritou pistewj htij enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou eunikh pepeismai de oti kai en soi 1:5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also.
1:6 Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum. 1:6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to xarisma tou qeou o estin en soi dia thj epiqesewj twn xeirwn mou 1:6 Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.
1:7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris: sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. 1:7 ou gar edwken hmin o qeoj pneuma deiliaj alla dunamewj kai agaphj kai swfronismou 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
1:8 Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus: sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei: 1:8 mh oun epaisxunqhj to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou 1:8 Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;
1:9 qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, quæ data est nobis in Christo Jesu ante tempora sæcularia. 1:9 tou swsantoj hmaj kai kalesantoj klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proqesin kai xarin thn doqeisan hmin en xristw ihsou pro xronwn aiwniwn 1:9 Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
2 Timothy 1:10 Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam, et incorruptionem per Evangelium: 2 Timothy 1:10 fanerwqeisan de nun dia thj epifaneiaj tou swthroj hmwn ihsou xristou katarghsantoj men ton qanaton fwtisantoj de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou 2 Timothy 1:10 But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:
1:11 in quo positus sum ego prædicator, et Apostolus, et magister gentium. 1:11 eij o eteqhn egw khruc kai apostoloj kai didaskaloj eqnwn 1:11 Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.
1:12 Ob quam causam etiam hæc patior, sed non confundor. Scio enim cui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem. 1:12 di hn aitian kai tauta pasxw all ouk epaisxunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoj estin thn paraqhkhn mou fulacai eij ekeinhn thn hmeran 1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
1:13 Formam habe sanorum verborum, quæ a me audisti in fide, et in dilectione in Christo Jesu. 1:13 upotupwsin exe ugiainontwn logwn wn par emou hkousaj en pistei kai agaph th en xristw ihsou 1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.
1:14 Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis. 1:14 thn kalhn parakataqhkhn fulacon dia pneumatoj agiou tou enoikountoj en hmin 1:14 That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.
1:15 Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes, qui in Asia sunt, ex quibus est Phigellus, et Hermogenes. 1:15 oidaj touto oti apestrafhsan me pantej oi en th asia wn estin fugelloj kai ermogenhj 1:15 This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.
1:16 Det misericordiam Dominus Onesiphori domui: quia sæpe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit: 1:16 dwh eleoj o kurioj tw onhsiforou oikw oti pollakij me aneyucen kai thn alusin mou ouk ephsxunqh 1:16 The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:
1:17 sed cum Romam venisset, sollicite me quæsivit, et invenit. 1:17 alla genomenoj en rwmh spoudaioteron ezhthsen me kai euren 1:17 But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.
1:18 Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti. 1:18 dwh autw o kurioj eurein eleoj para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeij 1:18 The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles