Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 2 Timothy 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 3:1 Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa: 2 Timothy 3:1 touto de ginwske oti en esxataij hmeraij ensthsontai kairoi xalepoi 2 Timothy 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
3:2 erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, 3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazonej uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeij axaristoi anosioi 3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3 sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, 3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateij anhmeroi afilagaqoi 3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
3:4 proditores, protervi, tumidi, et voluptatum amatores magis quam Dei: 3:4 prodotai propeteij tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi 3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
3:5 habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita: 3:5 exontej morfwsin eusebeiaj thn de dunamin authj hrnhmenoi kai toutouj apotrepou 3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
3:6 ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, quæ ducuntur variis desideriis: 3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontej eij taj oikiaj kai aixmalwteuontej ta gunaikaria seswreumena amartiaij agomena epiqumiaij poikilaij 3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
3:7 semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes. 3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eij epignwsin alhqeiaj elqein dunamena 3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
3:8 Quemadmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi: ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi circa fidem; 3:8 on tropon de iannhj kai iambrhj antesthsan mwusei outwj kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin 3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
3:9 sed ultra non proficient: insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit. 3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloj estai pasin wj kai h ekeinwn egeneto 3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
2 Timothy 3:10 Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, 2 Timothy 3:10 su de parhkolouqhkaj mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh 2 Timothy 3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
3:11 persecutiones, passiones: qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Lystris: quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus. 3:11 toij diwgmoij toij paqhmasin oia moi egeneto en antioxeia en ikoniw en lustroij oiouj diwgmouj uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioj 3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
3:12 Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 3:12 kai pantej de oi qelontej eusebwj zhn en xristw ihsou diwxqhsontai 3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
3:13 Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem mittentes. 3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohtej prokoyousin epi to xeiron planwntej kai planwmenoi 3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
3:14 Tu vero permane in iis quæ didicisti, et credita sunt tibi: sciens a quo didiceris: 3:14 su de mene en oij emaqej kai epistwqhj eidwj para tinoj emaqej 3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
3:15 et quia ab infantia sacras litteras nosti, quæ te possunt instruere ad salutem, per fidem quæ est in Christo Jesu. 3:15 kai oti apo brefouj ta iera grammata oidaj ta dunamena se sofisai eij swthrian dia pistewj thj en xristw ihsou 3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
3:16 Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia: 3:16 pasa grafh qeopneustoj kai wfelimoj proj didaskalian proj elegxon proj epanorqwsin proj paideian thn en dikaiosunh 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
3:17 ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. 3:17 ina artioj h o tou qeou anqrwpoj proj pan ergon agaqon echrtismenoj 3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles