Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 2 Timothy 4

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY CHAPTER 4

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
2 Timothy 4:1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius, et regnum ejus: 2 Timothy 4:1 diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou xristou tou mellontoj krinein zwntaj kai nekrouj kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou 2 Timothy 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
4:2 prædica verbum, insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina. 4:2 khrucon ton logon episthqi eukairwj akairwj elegcon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didaxh 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
4:3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus, 4:3 estai gar kairoj ote thj ugiainoushj didaskaliaj ouk anecontai alla kata taj epiqumiaj taj idiaj eautoij episwreusousin didaskalouj knhqomenoi thn akohn 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
4:4 et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. 4:4 kai apo men thj alhqeiaj thn akohn apostreyousin epi de touj muqouj ektraphsontai 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
4:5 Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangelistæ, ministerium tuum imple. Sobrius esto. 4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson 4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.
4:6 Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis meæ instat. 4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairoj thj emhj analusewj efesthken 4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
4:7 Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. 4:7 ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
4:8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ, quam reddet mihi Dominus in illa die, justus judex: non solum autem mihi, sed et iis, qui diligunt adventum ejus. 4:8 loipon apokeitai moi o thj dikaiosunhj stefanoj on apodwsei moi o kurioj en ekeinh th hmera o dikaioj krithj ou monon de emoi alla kai pasin toij hgaphkosin thn epifaneian autou 4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.
4:9Festina ad me venire cito. 4:9 spoudason elqein proj me taxewj 4:9 Do thy diligence to come shortly unto me:
2 Timothy 4:10 Demas enim me reliquit, diligens hoc sæculum, et abiit Thessalonicam: Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam. 2 Timothy 4:10 dhmaj gar me egkatelipen agaphsaj ton nun aiwna kai eporeuqh eij qessalonikhn krhskhj eij galatian titoj eij dalmatian 2 Timothy 4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.
4:11 Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum: est enim mihi utilis in ministerium. 4:11 loukaj estin monoj met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi euxrhstoj eij diakonian 4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.
4:12 Tychicum autem misi Ephesum. 4:12 tuxikon de apesteila eij efeson 4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus.
4:13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, maxime autem membranas. 4:13 ton felonhn on apelipon en trwadi para karpw erxomenoj fere kai ta biblia malista taj membranaj 4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments.
4:14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit: reddet illi Dominus secundum opera ejus: 4:14 alecandroj o xalkeuj polla moi kaka enedeicato apodwh autw o kurioj kata ta erga autou 4:14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:
4:15 quem et tu devita: valde enim restitit verbis nostris. 4:15 on kai su fulassou lian gar anqesthken toij hmeteroij logoij 4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.
4:16 In prima mea defensione nemo mihi affuit, sed omnes me dereliquerunt: non illis imputetur. 4:16 en th prwth mou apologia oudeij moi sumparegeneto alla pantej me egkatelipon mh autoij logisqeih 4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.
4:17 Dominus autem mihi astitit, et confortavit me, ut per me prædicatio impleatur, et audiant omnes gentes: et liberatus sum de ore leonis. 4:17 o de kurioj moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoj leontoj 4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
4:18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo: et salvum faciet in regnum suum cæleste, cui gloria in sæcula sæculorum. Amen. 4:18 kai rusetai me o kurioj apo pantoj ergou ponhrou kai swsei eij thn basileian autou thn epouranion w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.
4:19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori domum. 4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.
2 Timothy 4:20 Erastus remansit Corinthi. Trophimum autem reliqui infirmum Mileti. 2 Timothy 4:20 erastoj emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta 2 Timothy 4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.
4:21 Festina ante hiemem venire. Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes. 4:21 spoudason pro xeimwnoj elqein aspazetai se eubouloj kai poudhj kai linoj kai klaudia kai oi adelfoi pantej 4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.
4:22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. Amen. 4:22 o kurioj ihsouj xristoj meta tou pneumatoj sou h xarij meq umwn amhn 4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles